Úterý VII 04, 2006

Creating NetBeans Update Center for Sudoku module

English flag One of the important NetBeans features is its modulatity. It means that NetBeans consists of modules and moreover additional modules can be installed into NetBeans. NetBeans modules (.nbm files) can be installed to NetBeans by Update Center wizard (invoked through NetBeans main menu Tools|Update Center).

NetBeans contains default update centers. To define additional update center in NetBeans you need to do following steps:
 • Invoke main menu Tools|Options
 • Push Advenced Options button
 • Select node IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Invoke popup menu and select New|General Update Center
 • Then just type the name of update center and Finish the wizard
 • Set the property Server URL to proper update server url
The Server URL property must point to xml file that is valid according to http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. This gives you an answer to question "what to do if you want to create your own update center". In NetBeans 5.0 there was APIsupport for modules writing that didn't generate updates.xml. It generates only .nbm file in the project structure - see following figure. There is no updates.xml file.
ApiSupport in 50
No updates.xml is created together with .nbm in NB 5.0

On NetBeans 5.0 Update Center Beta there is Module Development Environment 5.0 Update 1 available. This update installed in NetBeans 5.0 generates updates.xml while .nbm file are generated. Of course the same functionality is provided by current NetBeans IDE builds.
ApiSupport update 1
updates.xml together with .nbm is generated in NB 5.0 + API support Update 1

We can say that the autoupdate server is represented by such updates.xml file together with .nbm files. It is not much work to make the update server running - just expose these files on web (all communication is based on http protocol). Here is my sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. It works, and it is simple. You know Sudoku problem was just an example that helped me to explain how it works.
Czech flag Jedna z nejvýznamnějších vlastností NetBeans je jejich modularita. Což znamená, že NetBeans se skládají z modulů a navíc do nich mohou být doinstalovány moduly další. NetBeans moduly (soubory .nbm) mohou být do NetBeans instalovány prostřednictvím Update Center wizardu (vyvolá se z hlavního menu NetBeans Tools|Update Center).

NetBeans obsahují vlastní předdefinovaná update centra. Nadefinovat přídavné update centrum znamená učinit následující kroky:
 • Vyvolat hlavní menu Tools|Options
 • Stlačit tlačítko Advenced Options
 • Vybrat větev IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Vyvolat popup menu a vybrat New|General Update Center
 • Pak jen napsaat jméno update centra a stlačit ve wizardu tllačítko Finish
 • Nastavit Server URL na patřičnou adresu update serveru
Vlastnost Server URL musí ukazovat na soubor xml, který je validní podle http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. Tím dostáváme odpovědi na otázku "co dělat, když chceme vytvořit vlastní update centrum". V NetBeans 5.0 byla podpora pro psaní modulů (API support), ktará neuměla generovat updates.xm. Tento API support generuje pouze .nbm v projektové struktuře - jak je vidět na následujícím obrázku. Jak je vidět updates.xml chybí.
ApiSupport in 50
updates.xml se nevytváří spolu s .nbm ve verzi NB 5.0

Naštěstí ale NetBeans 5.0 Update Center Beta obsahuje Module Development Environment 5.0 Update 1. Tento update nainstalovaný v NetBeans 5.0 už umí generovat updates.xml při vytváření .nbm souborů. Samozřejmostí je, že tato funkcionalita je obsažena i v aktuálních buildech NetBeans.
ApiSupport update 1
updates.xml spolu s .nbm se generuje v NB 5.0 + API support Update 1

Můžeme říci, že autoupdate server je reprezentován tímto updates.xml souborem společně s .nbm moduly. Nedá příliš mnoho práce vytvořit funkční NetBeans update server - stačí totiž tyto soubory vystavit na webu (veškerá komunikace totiž probíhá přes http protokol). Zde je můj sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. Funguje to a je to jednoduché. Sudoku problém jsem opět použil pouze pro jednodušší demonstrování toho jak vše funguje.

Čtvrtek VI 15, 2006

Matisse Update Pack for NetBeans 5.0

English flag NetBeans 5.0 users may now enjoy new features of Matisse GUI Builder. They are available on NetBeans 5.0 Beta Update Center as Matisse Update Pack for NetBeans 5.0. There are following features covered in this update:
 • Automatic Internationalization - allows replacement of hardcoded strings and moves them to resource bundle automaticlly.
 • Visual Localization - provided in design mode only. You can preview forms in different locale.
 • Preview with Look and Feel - provided in design mode only. Allows the designed GUI preview of forms in various look and feels.
 • Relative Font Definition - you can define font size relatively to default font.
 • Context Sensitive Help Bar - provides Matisse context help .
 • Reorganized Palette - palete is divided more logicaly to Containers, Controls, Menus...
 • Dragging Components from Projects Explorer - allows easier composing of forms.
 • Support for Java 6 Layout - provides support for automatic usage of Matisse layout from Java 6.
Complete list and specification of Matisse Update Pack features and bugfixes is available on http://form.netbeans.org/JavaOne/. You can find there installation/uninstallation steps too.

My most favourite feature of this update pack is new categorization of palette. It is more synoptical now and you can easily orientate among components as shown on following figure.
palette
I especially appreciate Swing Containers separation so that containers are not mixed up with other components like controls. Of course i18n support is very usefull for me too.

Czech flag Uživatelé NetBeans 5.0 mohou nyní použít nové 'features' Matisse GUI Builderu. Jsou dostupné na NetBeans 5.0 Beta Update Centru jako Matisse Update Pack for NetBeans 5.0. Tento update obsahuje následující vlastnosti:
 • Automatickou Internationalizaci - dovoluje nahradit hardkodované řetězce a automaticky je přemístí do resource bundlu.
 • Vizuální Lokalizace - je poskytnuta samozřejmě pouze v design modu. Dovoluje zobrazit formuláře v odlišných locale.
 • Preview with Look and Feel - je poskytnuta také pouze v design modu. Umožní zobrazení vzhledu formulářů s jednotlivými look and feels.
 • Relativní definice fontů - font lze nyní definovat relativně k default fontu.
 • Context Sensitive Help Bar - zobrazuje kontextově help.
 • Reorganized Palette - paleta jenyní rozdělena na logičtější celky jako jsou Containers, Controls, Menus...
 • Dragging Components from Projects Explorer - umožní snadnější skládání formulářů.
 • Support for Java 6 Layout - poskytuje podporu pro automatické použití Matisse layoutu z Java 6.
Celkový seznam a specifikaci vlastností Matisse Update Packu společně se seznamem opravených chyb najdete na http://form.netbeans.org/JavaOne/. Je možné zde najít také návod k instalaci a odinstalaci.

Mou nejoblíbenější vlastností tohoto updatu je nová kategorizace palety. Je totiž přehlednější a možní tak snadnější orientaci v paletě, což je vidět na následujícím obrázku.
palette
Nejvíce hodnotím oddělení 'Swing Containers', které už nejsou pomíchané s ostaními komponentami jako jsou 'controls'. Mimo jiné se mi jeví jako hodně užitečná také podpora i18n.

Úterý VI 13, 2006

NetBeans "File Drag and Drop"

English flag There is really cool feature in trunk builds of NetBeans IDE. Its name is File Drag and Drop and it is described in File Drag and Drop UI Specification. You can simply use Drag and Drop operations between NetBeans and system tools like Windows Explorer, Mac OS Finder...

There is one special case I always needed this feature in the past. It was when I created icons in Gimp and wanted to use them in my NetBeans project. I was forced to add the folder with icons into NetBeans Favorites view and then copy icons to the destination project package. Now I simply drag icons in the system file manager and drop them directly to the NetBeans project package. Their copy appears immediately in the project.

Of course there are many other useful scenarios of this feature, so enjoy File Drag and Drop feature and remember it is available only in Daily development builds of upcoming release 6.0.

Czech flag Trunk buildy NetBeans IDE v sobě nyní obsahují skvělou vlastnost. Její název je File Drag and Drop a je popsána v File Drag and Drop UI specifikaci. Je díky ní možné provádět Drag and Drop operace mezi NetBeans a systémovými nástroji jako je Průzkumník ve Windows, Finder na Mac OS ...

Existuje jeden speciální případ pro který jsem vždy v minulosti tuto feature potřeboval. Bylo to vždy když jsem vytvořil v Gimpu ikony a chtěl jsem je následně použít ve svém NetBeans projektu. Byl jsem tak donucen přidat nejprve adresář s ikonami do NetBeans Favorites view a pak je zkopírovat do patřičné package projektu. Nyní je to snadnější a stačí jednoduše chytit myší ikony v systémovém manageru a pustit je přímo na package projektu v NetBeans. Kopie ikon se okamžitě objeví v projektu.

Samozřejmě se najde mnoho dalších užitečných scénářů, takže si užívejte této File Drag and Drop funkcionality a mějte na paměti, že je dostupná pouze v Daily development buildech nadcházejícího releasu s označením 6.0.

Pátek VI 09, 2006

Sudoku as NetBeans module

English flag One of my previous blog entry described Sudoku problem - there I created Sudoku solver as a standalone application/j2se project (sudoku.zip). I will show how easily you can add this sudoku solver to NetBeans IDE (I used NetBeans 5.0 release for development).

The best way how to make any j2se project working as a NetBeans module is to create NetBeans Suite and then NetBeans Library Wrapper Module Project. This wrapper will just wrap sudoku.jar file from our previous j2se project. We need to do just following steps to crate desired functionality:
 • Create SudokuSuite suite - the suite is needed when you create wrapper. Each wrapper module needs some suite it will be inside. To create suite push main menu File|New Project. Then select NetBeans Plug-in Modules|Module Suite Project. Go to the next panel, type SudokuSuite as a Project Name and push Finish button.
 • Create SudokuWrapper - push main menu File|New Project. Then select NetBeans Plug-in Modules|Library Wrapper Module Project. Push Next button and browse the library (here browse sudoku.jar from /dist directory of our sudoku j2se project). Push Next button and type SudokuWrapper as a Project Name and push Next followed by Finish button.
 • Add Swing Layout Extensions library - our sudoku frames use Matisse layout. This library need to be add to the wrapper module. Simply show properties dialog of the project and select Libraries node. Push Add Dependency... button and type "swing layout" to the filter - it will offer Swing Layout Extension integration. Push OK on dialog and OK button on Project Properties dialog.
  This is not the correct way how to add dependency on Swing Layout Extensions library. The best way is to create another wrapper module that should wrap .jar containing Swing Layout Extension library. The SudokuWrapper should depend then on this new wrapper module. The way I used was choosen just for its simplicity.
 • Change module type from Autoload to Regular - our module is now designed to be a wrapper. Wrapper is supposed to be used in other module so it is by default designed as Autoload module. We need to change it to Regular in properties dialog of the project where we select API Versioning node. Then we just switch radiobutton Autoload to Regular. Push OK button on Project Properties dialog to close it.
 • Create SudokuAction - this action will add item to main menu, by calling it we invoke sudoku in NetBeans. To create action invoke popup menu on SudokuWrapper. Select New|Action and push Nextbutton. Select Category, Menu, Position fields according your wishes for placing action item. Push Next button, type Class Name as "SudokuAction" and Display Name as "Sudoku". Push Finish button to finish wizard. Now modify performAction method body as follows:
  Sudoku-action
 • Run SudokuWrapper - we are done, now there is the last step we have to do with module. We need to Install/Reload in Development IDE (or Create NBM for distribution). These actions are available in popup menu of our SudokuWrapper.

The module is now ready. I didn't pay attention to packaging. This is because I wanted to simplify steps of creation and for the purpose of process description we actually don't care about package names.
The more straightforward way is to make wrapper for sudoku.jar and make one more module that depends on this wrapper. But we didn't do it this way to simplify it as much as possible.
The third step aside is previously mentioned adding Swing Layout Extensions library as a .jar not a wrapper.
And finally I didn't convert sudoku window to a top-component that can be docked in NetBeans. It is not necessarry for this example.

You can download SudokuSuite.zip or in case you want just install final .nbm to your NetBeans IDE through Update Center download sudoku.nbm.

Czech flag Jeden z mých předchozích záznamů v tomto blogu pojednával o Sudoku problému - vytvořil jsem tak Sudoku solver jako samostatnou aplikaci/j2se projekt (sudoku.zip). Chtěl bych nyní ukázat jak snadno se dá tento sudoku solver využít a přidat do NetBeans IDE (pro vývoj jsem použil NetBeans 5.0 release).

Nejlepší cesta jak donutit jakýkoliv j2se projekt aby pracoval jako NetBeans modul je vytvořit NetBeans Suite a poté NetBeans Library Wrapper Module Project. Tento wrapper pouze "obalí" soubor sudoku.jar z našeho předchozího j2se projektu. Aby jsme docílili požadované funkcionality, potřebujeme udělat pouze následující kroky:
 • Vytvoření SudokuSuite suite - suite je zapotřebí pokud vytváříme wrapper. Každý wrapper modul potřebuje být umístěný v nějaké suite. Pro vytvoření suite vybereme v hlavním menu File|New Project. Pak vybereme NetBeans Plug-in Modules|Module Suite Project. Přejdeme na další panel wizardu pomocí Next. Tam napíšeme SudokuSuite do políčka Project Name a stlačíme tlačítko Finish.
 • Vytvoření SudokuWrapper - vybereme hlavní menu File|New Project. Označíme NetBeans Plug-in Modules|Library Wrapper Module Project. Zmačkneme tlačítko Next a přes tlačítko najdeme na disku library(sudoku.jar z adresáře /dist našeho sudoku j2se projektu). Zmačkneme tlačítko Next a napíšeme 'SudokuWrapper' do pole Project Name. Pak jen zmačkneme Next a nakonec ještě tlačítkoFinish.
 • Přidáme Swing Layout Extensions library - okna našeho sudoku používají Matisse layout. Tato knihovna musí být proto přidána do wrapper modulu. Jednoduše otevřeme properties dialog našeho projektu a vybereme Libraries node. Zmačkneme tlačítko Add Dependency... a napíšeme "swing layout! do filtru - vyhledá se nám tak Swing Layout Extension integration. Stačí už jen stlačit OK na dialogu a pak ještě OK na Project Properties dialogu.
  Tato cesta jak přidat závislost na Swing Layout Extensions library není příliš korektní. Nejlepší by bylo vytvořit další wrapper modul, který by obaloval .jar file obsahující Swing Layout Extension library. SudokuWrapper by pak měl záviset na tomto nově vytvořeném wrapper modulu. Cesta, kterou jsem zvolil byla vybrána kvůli zjednodušení.
 • Změna module typu z Autoload na Regular - náš modul je nyní navržen jsko speciální typ, kterým je wrapper. U wrapperu se předpokládá, že bude použit v jiném modulu, takže je předdefinován jako Autoload modul. My jej potřebujeme změnit na Regular. To provedeme přes properties dialog našeho modulu, kde vybereme API Versioning node. Pak stačí přepnout radiobutton Autoload na Regular. Zmačkneme OK button aby se nám zavřel Project Properties dialog.
 • Vytvoříme SudokuAction - tato action přidá položku do hlavního menu. Vyvoláním této položky se spustí v NetBeans naše sudoku. Pro vytvoření action vyvoláme popup menu na SudokuWrapper modulu. Vybereme New|Action a zmačkneme tlačítko Next. V položkách Category, Menu, Position vybereme hodnoty podle toho, kam budeme chtít action do menu umístit. Stlačíme Next a napíšeme "SudokuAction" do pole Class Name a taky "Sudoku" do pole Display Name. Stlačíme Finish button pro ukončení wizardu. Nyní potřebujeme modifikovat tělo metody performAction takto:
  Sudoku-action
 • Spuštění SudokuWrapperu - jsme prakticky hotovi, stačí už jen poslední krok. Potřebujeme Install/Reload in Development IDE (nebo Create NBM pro distribuování). Tyto akce jsou dostupné v popup menu modulu SudokuWrapper.

Modul máme hotový. Nevěnoval jsem ovšem pozornost správnemu použití packages. To proto, aby byly jednotlivé kroky zjednodušeny a pro účel popisu procesu jsme se nepotřebovali zabývat názvy packages a nechali jsme tak nastaveny default hodnoty.
Více přímočará cesta je vyrobení wrapper modulu pro sudoku.jar a pak vytvoření dalšího modulu, který by závisel na wrapperu. To jsem rovněž vynechal z důvodu jednoduchosti.
Třetí 'krok stranou' je už výše zmíněné přidání Swing Layout Extensions library jako .jar souboru a ne jako wrapperu.
Poslední co jsem opominul je, že jsem neprováděl konverzi okna sudoku na top-komponentu, která by se zadokovala do NetBeans. V našem příkladu to není nezbytné.

Můžete si stáhnout celý SudokuSuite.zip. Pro případ, že máte zájem o .nbm (a chcete si jej přidat do NetBeans přes Update Center), je k dispozici sudoku.nbm.

Pátek VI 02, 2006

Trunk Q-build #3

English flag There is new NetBeans Q-build based on main trunk source code available. The only changes that are worth to mention are improvements in profiler.
You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200605312230.html.
The build is available ar this address.
Q-build
Czech flag Je možné si stáhnout v pořadí třetí Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní (trunk) "brenče". Změny, které stojí za to zmínit, se týkají vylepšení v profileru.
Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200605312230.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

NetBeans Magazine Issue One

English flag The first issue of NetBeans Magazine axists and it is available for download. I just browsed pages quickly and it looks very nice. So I am going to print it and read some interesting articles during the weekend. I am surprised at existence of this magazine and I am little bit sad I know about it so late. Czech flag Na světě je první vydání NetBeans Magazínu a je dostupný ke stažení. Rychle jsem si prošel jeho obsah a musím říci, že to vypadá moc hezky. Takže si jej vytisknu a o víkendu si přečtu některé zajímavé články. Jsem překvapený, že tento magazín existuje a trošku mě mrzí, že jsem se o něm dověděl tak pozdě.

Úterý V 16, 2006

NetBeans IDE 5.0 - BlueJ Edition (Beta)

English flag Pages of http://edu.netbeans.org/bluej/ provide information about edition of NetBeans IDE supporting BlueJ. Project BlueJ is well known integrated Java environment designed for introductory teaching while Beta of NetBeans BlueJ edition should be helpful tool for Java lerners that need more complex IDE than just BlueJ.
NetBeans BlueJ edition is based on NetBeans IDE release 5.0, but it doesn't contain enterprise cluster. Users of this distribution are supposed to be Java beginners that need to import former BlueJ projects to powerful Java IDE.
NetBeans BlueJ
The main list of its features is here:
 • import of BlueJ projects
 • create, edit, run, compile and debug BlueJ projects
 • convert BlueJ projects to J2SE projects
 • BlueJ view displaying BlueJ-like view of classes
There is tutorial available for those who need more information how to use NetBeans BlueJ 5.0 Beta.
You can download NetBeans BlueJ IDE 5.0 Beta by following this link.
Czech flag Stránky http://edu.netbeans.org/bluej/ obsahují informace o edici NetBeans IDE podporující projekt BlueJ. Projekt BlueJ je dobře známé integrované prostředí určené pro výuku jazyka Java. Naproti tomu edice NetBeans BlueJ Beta by měla posloužit těm, kteří studují Javu a vyžadují komplexnější IDE než je BlueJ.
NetBeans BlueJ edition je postaveno nad NetBeans IDE release 5.0, neobsahuje ovšem enterprise cluster. Uživatelé této distribuce by měli být vyspělejší Java začátečníci, kteří potřebují naimportovat své projekty vyrobené v BlueJ do mocnějšího Java IDE.
NetBeans BlueJ
Seznam nejdůležitějších funkcí je zde:
 • import BlueJ projektů
 • create, edit, run, compile a debug BlueJ projektů
 • converze BlueJ projektů na J2SE projekty
 • BlueJ view zobrazující pohled na třídy jako v BlueJ
Pro ty, kdo potřebují více informací k používání NetBeans BlueJ 5.0 Beta je dostupný stručný tutoriál.
Stahovat NetBeans BlueJ IDE 5.0 Beta pro jednotlivé platformy můžete na této adrese.

Pátek V 12, 2006

NetBeans 5.5 Beta

English flag NetBeans 5.5 Beta is available for download. Unlike NetBeans 5.0 it supports the Java Enterprise Edition 5 platform. For more details see release information page.
Czech flag NetBeans 5.5 Beta je dostupná ke stažení. Na rozdíl od NetBeans 5.0 podporuje Java Enterprise Edition 5 platformu. Pro více informací navštivte stránku s informacemi o releasu.

Čtvrtek IV 27, 2006

Trunk Q-build #2

English flag There is new NetBeans Q-build based on main trunk source code available. Following features are new compared with release 5.0:
-New welcome screen displaying RSS feeds from planetnetbeans.org
-Import settings from version 5.0
You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200604252235.html.
The build is available on this address.
Q-build
Czech flag Je možné si stáhnout v pořadí druhý Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní (trunk) "brenče". Oproti release 5.0 přibyla následující funkcionalita:
-Nová welcome screen zobrazující RSS feeds z planetnetbeans.org
-Import nastavení z verze 5.0
Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200604252235.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

Středa IV 19, 2006

NetBeans plug-ins

English flag The standard distribution of NetBeans IDE contains set of modules that may not satisfy all developer's need. Fortunately there exist ways how to enhance NetBeans IDE. NetBeans 5.0 and later has really sophisticated support for writing plug-ins (API-support). It is pretty easy to write extensions for NetBeans so there exist many plug-ins now that may be added into the NetBeans distribution. Unfortunately there is not only one central database of plug-ins but there are more ways how to gain them. The most common are following resources:
 • NetBeans packs
 • - currently there are 2 packs (Mobility Pack and Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - in NetBeans main menu Tools|Update Center there is updating feature that allows update and install modules from official Update Centers (it is possible to create your own update center - I will explain how to do it in some of my future blog entry).
 • nbextras.org
 • - unofficial web of NetBeans modules
 • sourceforge.net
 • - well known base of opensource projects, some of these projects are NetBeans plug-ins
It is very important to avoid headless adding modules. Some modules may be buggy and cause invalid behavior of whole IDE. If you install module and it seems to corrupt NetBeans IDE you will be probably compelled to uninstall such module and disuse it. Uninstallation is available through Tools|Module Manager - Uninstall button causes the desired action.
But if you install more modules at once it is very difficult to track module causing the invalid behavior of IDE. This is why it is important to install modules with sense preferably one by one. You will avoid hunting for module causing improper behavior of NetBeans IDE.
Czech flag Standardní distribuce NetBeans IDE obsahuje sadu modulů, která může být pro některé vývojáře nedostatečná. Naštěstí existují zppůsoby jak NetBeans IDE rozšířit. NetBeans 5.0 a novější mají opravdu proppracovanou podporu pro psaní plug-inů (API-support). A protože napsat plug-in je poměrně jednoduché, existuje mnoho těchto plug-inů, které mohou být přidány do distribuce NetBeans. Bohužel však neexistuje pouze jedna databáze těchto modulů, ale existuje hned několik zdrojů, kde je možné je získat. Nejběžnější jsou následující zdroje:
 • NetBeans packs
 • - v současnosti jde o 2 balíčky (Mobility Pack a Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - v main menu NetBeans Tools|Update Center je centrum aktualizací, které dovolí nainstalovat a aktualizovat moduly z oiciálních Update Center (je možné vytvořit si vlastní Update Center, ale o tom až někdy jindy).
 • nbextras.org
 • - neoficiální web shromažďující NetBeans moduly
 • sourceforge.net
 • - snad nejznámější základna pro opensourcové projekty, některé z nich jsou NetBeans plug-iny
Přidávání modulů do NetBeans IDE je nutné dělat s rozvahou. Některé moduly totiž mohou být velice nedoladěné a v důsledku toho pak mohou způsobovat nesprávné chování celého IDE. Pokud tedy nainstalujete modul a zdá se vám, že se chování celého NetBeans IDE nějakým způsobem narušilo, zbývá ovbykle jen jedno řešení: odinstalovat tento modul a už jej nadále nepoužívat. Odinsalování je možné provádět přes Tools|Module Manager - v něm poslouží tlačítko Uninstall.
Pokud ovšem instalujeme několik modulů najednou, je velmi obtížné zjistit který z modulů způsobuje nesprávné chovaní IDE. Proto je potřeba instalovat neznámé moduly opravdu s rozvahou, nejlépe po jednom. Vyhnete se pak nepříjemnému pátrání po modulu, který chod vašeho NetBeans IDE narušil.

Středa IV 12, 2006

NetBeans userdir limit

English flag As a member of NetBeans Quality Engineering team I need to start NetBeans with clear userdir very often. So I used to start NetBeans by command like following:
./netbeans -userdir ./userdir001 -jdkhome $JDK150
Such commands are now stopped with the following message Your user directory may not be inside your NetBeans installation directory. It works this way in trunk builds of NetBeans. So I use the modified command in my daily routine - e.g. in case I am hunting for reproducible testcase of some issue I need to start NetBeans with clear userdir to provide developer reproducible testcase with clear userdir. Now my command for running NetBeans IDE looks like this:
./netbeans -userdir ../../userdir001 -jdkhome $JDK150
It may look strange, but I have all userdirs in ../../ directory because when I delete daily build all userdirs related to this build will be deleted together with this NetBeans build.
Czech flag Jakožto člen týmu Netbeans Quality Engineering potřebuji velmi často nastartovat NetBeans s čistým uživatelským adresářem. Používal jsem proto příkaz, který vypadal následovně:
./netbeans -userdir ./userdir001 -jdkhome $JDK150
Takovéto příkazy jsou nyní ukončeny následující hláškou Your user directory may not be inside your NetBeans installation directory. Takto se chovají buildy z trunku. Proto používám modifikovaný příkaz při své denní práci - například v případě, že chci najít reprodukovatelný testcase pro nějakou chybu. Potřebuji proto běžet NetBeans s čistým uživatelským adresářem abych poskytnul vývojářům testcase reprodukovatelný s čistým uživatelským adresářem. Můj příkaz pro spuštění vypadá následovně:
./netbeans -userdir ../../userdir001 -jdkhome $JDK150
Může to vypadat zvláštně, ale je to úmysl mít všechny uživatelské adresáře v adresáři ../../ - to proto, že při smazání denního buildu NetBeans budou smazány všechny uživatelské adresáře, které souvisejí s tímto buildem.

Středa IV 05, 2006

Trunk Q-build #1

English flag There is new Q-build available since last week based on main trunk source code. The main difference between it and release 5.0 is that there is full switch to Java SE 1.5 and higher in trunk builds. So these builds will not run on Java lesser than 1.5. I am happy that profiler is now fully runing on Mac OS X there in this Q-build. You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200603292200.html.
The build is available on this address.
Q-build
Czech flag Od minulého týdne je možné stahovat první Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní "brenče". Oproti release 5.0 je hlavní změnou přechod na Java SE 1.5 a vyšší. Nespustíte jej už tedy na Javě s verzí menší než 1.5. K mému potěšení je už profiler plně funkční na Mac OS X. Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200603292200.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

Pátek III 24, 2006

NetBeans Copy Info

Czech flag Nalezené chyby NetBeans jsou zadávány do systému IssueZilla. Vývojář pak vždy ocení co nejvíce informací o zadaném problému. Proto je často velmi důležité připojit do reportu informace o systému, na němž byla chyba nalezena. Při zadávání těchto informací je nutné neudělat chybu. Proto obsahují denní buildy NetBeans novou funkci Copy Info. Stlačením tlačítka Copy Info v About dialogu se nám informace o systému uloží do systémového clipboardu.
copy info
Obsah clipboardu pak můžeme pomocí Ctrl+V vložit kam jen se nám zachce. Ne náhodou tuto funkci naprogramoval Milan Kubec. Přešel totiž z NetBeans QE (Quality Engineering) týmu do NetBeans developmentu a má na svém kontě z předchozích let v IssueZille hezkou řádku reportů. Sám za sebe mu za toto užitečné vylepšení děkuji. Tady je informace o prostředí, ve kterém jdu teď pracovatsmile:

NetBeans IDE Dev (Build 200603231900)
1.5.0_05; Java HotSpot(TM) Client VM 1.5.0_05-43
Mac OS X version 10.4.5 running on ppc
en_US (nb); MacRoman

English flag Issues found in NetBeans are stored in bug tracking system IssueZilla. Developers appreciate as much information about filed issue as possible. This is why it is very important to attach system information (where issue has been found) to a bug report. And you have to be careful while attaching such information to avoid mistakes. So daily builds of NetBeans contain now a new feature Copy Info. Yoy will copy system information to the sytem clipboard easily by pressing Copy Info button at About dialog.
copy info
The clipboard content can be pastet anywhere you want by Ctrl+V shortcut. This feature developed Milan Kubec who moved from NetBeans QE (Quality Engineering) team to NetBeans development and has filled many bug reports to IssueZilla before. My thanks to Milan for this useful feature. Here is the environment information I am going to work insmile:

NetBeans IDE Dev (Build 200603231900)
1.5.0_05; Java HotSpot(TM) Client VM 1.5.0_05-43
Mac OS X version 10.4.5 running on ppc
en_US (nb); MacRoman

Pondělí III 13, 2006

Q-build 5.5 #1

Czech flag První Q-build pro release 5.5 je na světě. Q-build je takový build, který je otestovaný NetBeans QE a komunitou a navíc splňuje kritéria kvality. Plán na několik následujících Q-buildů najdete na:
http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build_Schedule.html
Dnes byl zveřejněn Q-build, ve kterém je obsaženo mnoho novinek pro JavaEE5 a bylo opraveno 27 chyb.
Q-build #1 je ke stažení na této adrese.
Q-build
English flag The first Q-build for release 5.5 is live. Q-build is the build that has been tested by NetBeans QE and community - it must pass quality criteria. The schedule for following Q-builds can be found on:
http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build_Schedule.html
Today we promoted Q-build containing many new features from JavaEE5 and there were fixed 27 issues in Q-build #1.
The build is available on this address.
Q-build

Pondělí III 06, 2006

Czech Open Source 2006

Czech flag Na stránkách hlasování Czech Open Source 2006 je nominován projekt NetBeans v kategorii nejlepší open source software. Pro mně je to jasná volba. V kategorii projekt jsem zvolil Wikipedii. Jako akci jsem podpořil Open Solaris.
Mám ovšem obrovské dilema jestli mám jako osobnost zvolit Leoše Literáka, nebo Ivana Bíbra. Oba totiž byli mými spolužáky na vysoké škole a ani o jednom si nemyslím, že by byl horší než ten druhý. Snad se i vy rozhodnete správně.
English flag There is a survey Czech Open Source 2006 and there is NetBeans nominated in category for the best czech opensource software. Off course it is easy decision for me. In category project I decided to vote for Wikipedii. As an event I support Open Solaris.
It is hard for me to decide whether I will vote for Leos Literak, nebo Ivan Bibr as the personality. Both of them are my colegues from the university studies and I think both are perfect (none of them is worse than the other in my eyes). Perhaps you will have not such conflicts during the survey and I hope you will make right decisions.

Pátek III 03, 2006

NetBeans API Support Update 1

Czech flag Na NetBeans Update Center Beta je od dnešního dne dostupný update pro vyvíjení NetBeans modulů a aplikací založených na NetBeans platformě.
Tento update nabízí nově hlavně následující:
 • Nové ukázkovou aplikaci (Paint App - jednoduché malování)
 • Přidání JDK a NetBeans platformy proti, kterým můžete vyvíjet
 • Byly přidáný Rename/Delete a Move akce na projektech
 • Module suite dovolují vyvolat akci Create NBMs
Samozřejmě jsou zde ještě další vylepšení a taky oporavy chyb - více najdete na této stránce. Jak dostat tento update do vašich NetBeans:
 • Vyberte menu Tools | Update Center...
 • Vyberte NetBeans Update Center Beta a stiskněte Next
 • Nainstalujte moduly ve složce Module Development Support 5.0u1

English flag NetBeans Update Center Beta contains newly update for development of NetBeans modules and applications based on NetBeans platform.
This update contains mainly following features:
 • New sample aplication (Paint App - easy painting application)
 • Support for adding JDK and NetBeans platform - you can develop agains them now
 • Rename/Delete and Move actions have been added on project nodes
 • Module suites allow Create NBMs action
Off course there are some other improvements and fifes included - more information is available on this page. How to update this pack in NetBeans:
 • Select main menu Tools | Update Center...
 • Choose NetBeans Update Center Beta and push Next
 • Install modules from folder Module Development Support 5.0u1

Úterý II 28, 2006

NetBeans vznikly z Xelfi / NetBeans comes from Xelfi

Czech flag Když jsem si před lety poprvé začal hrát s jazykem Java, bylo vše u jeho začátku. Soubory s příponou .java jsem tehdy psal v obyčejném textovém editoru typu notepad, překládal jsem je pak javac-em z příkazové řadky a o grafickém debuggeru jsem si mohl nechat jen zdát. Navíc v té době ještě neexistovala knihovna javax.swing. Verze Javy na mém počítači tehdy byla 1.0.2 a já jsem se pídil po nějakém pomocníkovi při práci, ale marně. Až jednoho dne jsem se v časopise Computer dočetl o projektu Xelfi. Zkusil jsem si jej nainstalovat a nějakou dobu jsem Xelfi používal, přestože občas z ničeho nic spadly. Pomáhal jsem si tímto nástrojem hlavně při vytváření formulářů.
Dnes používám pro práci NetBeans a pomalu jsem zapomněl, že NetBeans existují díky Xelfi. Projekt Xelfi se totiž postupně přejmenoval na NetBeans Developer, později NetBeans. Stejnojmená firma NetBeans byla koupena v roce 1999 společností Sun Microsystems. Já jsem se stal zaměstnancem společnosti Sun Microsystems až o rok později. Během uplynulých 5-ti let se NetBeans změnily v opravdu špičkový nástroj a já jsem šťastný, že pracuji právě v NetBeans týmu. Pokud by si chtěl někdo stejně jako já zavzpomínat a pustit si Xelfi, tak můžete - našel jsem je na této adrese.
English flag In the time when I started to play with Java this language was just in its very beginning. I edited .java files in simple editor like notepad and compiled them with javac from command line. It was only dream to have a debugger with some nice front end interface. Moreover javax.swing library didn't exist - the version of Java on my computer was 1.0.2. So I started to find some auxiliary Java tool but without success. But once in magazine Computer I have noticed the information about Xelfi. I tried to install this product and it served especially for design of forms (no matter it sometimes sudenly crashed).
Today I use NetBeans and I have nearly forgotten that NetBeans exists thanks to Xelfi. Project Xelfi has been renamed to NetBeans Developer and later simply to NetBeans. The company with the same name NetBeans has been aquired by Sun Microsystems in 1999. I became an employee of Sun Microsystems one year later. In the last 5-year period NetBeans became a great tool and I am happy I am working in NetBeans team. If somebody wants to return back and run Xelfi then you can because I have found it on this link.

Pondělí II 27, 2006

NetBeans bounty

Czech flag Pokud patříte mezi uživatele NetBeans a potřebovali byste mít opravenu pro vás kritickou chybu, máte novou možnost. Vyhlásit odměnu za její opravení. Ten, kdo chybu odstraní, pak obdrží tuto odměnu. Vše je založeno na dobrovolnosti, takže kdokoli z NetBeans komunity může chybu opravit. Vyhlásit odměnu může samozřejmě kdokoli. Webová adresa na podporu tohoto procesu je www.nbbounty.org.
nbbounty screenshot
English flag If you are a NetBeans user and need to have some issue fixed, you have new possibility to reach this. Declare bounty on fixing this issue. The developer implementing such fix will get this bounty. Whole system is voluntary based so anybody from the NetBeans community can fix the issue. Enybody can announce the bounty. Web address supporting this process is www.nbbounty.org.
nbbounty screenshot

Středa II 22, 2006

NetBeans IDE 5.5 Preview

Czech flag Na stránkách netbeans.org je ke stažení NetBeans IDE 5.5 Preview. Distribuce obsahuje NetBeans IDE 5.5 + Enterprise Pack (což zahrnuje vedle Java EE 5 funkcionality také UML modeller a BPEL designer). Pokud chcete vytvářet Java EE5 a SOA (Service Oriented Architecture) applikace, stáhněte si preview na jeho download stránkách. Více informací je možné najít na webu NetBeans IDE 5.5 Preview.
English flag There is contained download of NetBeans IDE 5.5 Preview on pages of netbeans.org. Distribution contains NetBeans IDE 5.5 + Enterprise Pack (including Java EE 5 functionality, UML modeller and BPEL designer). If you want to develop Java EE5 and SOA (Service Oriented Architecture) applications, get the preview from its download pages. You can find more information on the web of NetBeans IDE 5.5 Preview.

Úterý II 21, 2006

Jak otevřít NetBeans modul / How to open NetBeans module

Czech flag Někdy se může zdát být docela užitečné otevřít si samostatný NetBeans modul jako projekt ve spuštěných NetBeans. V mém případě to bylo vždy, když jsem neměl u sebe lokálně celou NetBeans repository a potřeboval jsem rychle nahlédnout do zdrojových souborů nějakého modulu (řekněme například image modul). Myslel jsem si, že budou stačit následující kroky:
 • .../cvs co image
 • otevřít takto získaný projekt v NetBeans
Nestačí to. Je totiž potřeba vždy ještě navíc "vyčekovat" moduly nbbuild a openide. Pokud ovšem modul zavisí ještě na některých dalších modulech, potřebujeme je mít samozřejmě taky. Závislosti image modulu na jiných modulech se dají zjistit z ze souboru image/nbproject/project.xml. Jeho obsah vypadá asi takto:
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
  <type>org.netbeans.modules.apisupport.project</type>
  <configuration>
    <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/2">
      <code-name-base>org.netbeans.modules.image</code-name-base>
      <module-dependencies>
        <dependency>
          <code-name-base>org.openide.filesystems</code-name-base>
          <build-prerequisite/>
          <compile-dependency/>
          <run-dependency>
            <specification-version>6.2</specification-version>
          </run-dependency>
        </dependency>
        <dependency>
         další závislosti...
        </dependency>
      </module-dependencies>
      <public-packages/>
    </data>
  </configuration>
</project>

Pokud ovšem modul závisí na modulu, který závisí na dalším modulu..., je cesta k úspěchu poměrně zdlouhavá. Může tak dojít k situaci, že budeme postupně muset "vyčekovat" celou repozitoř (čemuž jsme se původně chtěli vyhnout). Tento postup je proto použitelný pro případ modulu jako je například náš image modul a jen těžce se dá dopředu odhadnout jak na tom který modul je.
Analogii tohoto postupu jsem zažil v mých linuxových začátcích. Kdy jsem chtěl nainstalovat jistý .rpm do systému. Pak jsem instaloval další a další v důsledku dependencí, až jsem nakonec rezignoval a spustil jsem instalaci novější verzi linuxu.
English flag Sometimes it may seem to be pretty useful to open single NetBeans module as a project in running NetBeans. In my case it happened always when I didn't have all NetBeans repository on my local disc and needed to see sources of some module (let's say for example image modul). I thought to myself that following steps will be sufficient:
 • .../cvs co image
 • open such project in NetBeans
No it is not enough. You always need to check out modules nbbuild a openide. If there are some other dependencies of the module then you need them too. Dependencies of image module on other modules can be found in the file image/nbproject/project.xml. Its content looks like this:
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
  <type>org.netbeans.modules.apisupport.project</type>
  <configuration>
    <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/2">
      <code-name-base>org.netbeans.modules.image</code-name-base>
      <module-dependencies>
        <dependency>
          <code-name-base>org.openide.filesystems</code-name-base>
          <build-prerequisite/>
          <compile-dependency/>
          <run-dependency>
            <specification-version>6.2</specification-version>
          </run-dependency>
        </dependency>
        <dependency>
         other dependencies...
        </dependency>
      </module-dependencies>
      <public-packages/>
    </data>
  </configuration>
</project>
The problem is when the module depends on module and it depends again on some module... The way to success may be too long then. You may get into the situation when you will have to check out all modules gradually (initially we wanted to avoid this). Such recipe is applicable just for modules like image module but it is hard to determine what module is applicable.
I have one analogy of this process from my linux beginings. I wanted to instal certain .rpm to my system. I had to installed next and next as a result of dependencies. At the end I resigned and installed clear new version of linux.

Pondělí II 20, 2006

Vylepšený web qa.netbeans.org / Improved web qa.netbeans.org

Czech flag Marián Mirilovič provedl zpřehlednění celého webu týkajícího se kvality NetBeans. Rozdíl je vidět hned na první stránce, kde došlo k razantnímu zjednodušení. Už se tam zbytečně neplýtvá slovy a návštěvníci těchto stránek se tak nebudou muset prokousávat textem. Budou přímo volit ze seznamu odkazů. Doufám, že nejsem jediný komu se nynější vzhled qa.netbeans.org líbí.
English flag Marian Mirilovic made synoptical look of whole web related to quality of NetBeans. The differnce is visible right on the index page. The extensive simplification has been made. There are no needless words now and the visitors will not have to wade through the text. They will choose directly from the list of bookmarks. I hope I am not the only one who likes qa.netbeans.org pages.
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today