Úterý VII 18, 2006

Driving penalty

English flag Since 1st of July we have novelized law related to cars driving in the Czech Republic. It is less liberal and it is very often discussed these times. Many people don't agree with new system of 12 points that can be decreased according to the violation dangerousness. Zero points means ban on driving for up to 1 year.
Drivers used to hazard on the roads. Last 2 weeks statistics say it is good in general now because there are less accidents and less people died as well (in consequence of new law). I think no one can agree with all new rules and penalties but in general it is very good that we are more safe on the roads now.
During last week I drove my brother's car from Olomouc to my native village Rajnochovice. I was driving according to regulations (I concentrated especially to drive 50 km/h in cities and 90 km/h outside). But... Police stopped me and I spent my first penalty in my life. It was only 100 Kc. I was smiling when the policeman stopped me and he was really polite. He just asked me why my lights are off and said that it will cost from 100 to 2000. I confirmed it is my stupid fault. Then I explained that the car lights automaticly and that I probably switched lights off while handling trafficator and I promised I will be more careful next time. He decided to punish me just by 100 Kc and pointed it will cost 1 point next time. I was happy that the price was so low and vanished with lights on.

penalty
Czech flag Od 1.července máme v České republice platnou novelu zákona vztahující se k řízení vozidel. Je méně liberální a v poslední době velmi často diskutovaná. Spousta lidí nesouhlasí se systémem 12-ti bodů, které mohou být odečítány podle nebezpečnosti způsobeného dopravního přestupku. Nula bodů znamená zákaz řízení na dobu až jednoho roku.
Řidiči byli zvyklí na silnicích hazardovat. Statistiky za poslední 2 týdny ovšem hovoří za vše. Stav se zlepšil a na silnicích ubylo dopravních nehod a také počet usmrcených se snížil (v přímé souvislosti s novelou zákona). Myslím, že nikdo nemůže souhlasit se všemi novými pravidly a tresty za jejich porušování. Je ovšem velice pozitivní, že se zvýšila bezpečnost na silnicích.
Minulý týden jsem jel autem svého bratra z Olomouce do své rodné vesnice Rajnochovice. Jel jsem hodně opatrně podle pravidel (obzvlášť jsem se soustředil na dodržování rychlosti 50 km/h v obci a 90 km/h mimo obec). Ale... Zastavila mě policie a já jsem zaplatil první pokutu ve svém životě. Bylo to pouhých 100 Kč. Usmíval jsem se, když mě policista zastavil. I on byl velice slušný a zdvořilý. Jen se mě zeptal proč nesvítím a řekl, že mi hrozí pokuta od 100 do 2000 Kč. Potvrdil jsem mu svorně, že je to moje trapná chyba. Pak jsem mu vysvětlil, že auto svítí automaticky a já jsem jen světla vypnul omylem pravděpodobně při používání blinkrů. Přislíbil jsem mu, že si na to dám příště větší pozor a on se rozhodl potrestat mě tou nejnižší sazbou 100 Kč. Ještě mi připomněl, že napříště mě to už bude stát 1 bod. Byl jsem rád, že se to vyřešilo tak nízkým trestem a zmizel jsem tentokrát se zapnutými světly.

Čtvrtek VII 13, 2006

I got married

English flag I got married on Saturday. I hope I will never forget the wedding date because it is easy to remember number 08/07/06. It was very nice celebration and there were around 50 guests. I am very happy that I heard Yes from my bride - nobody else from our relatives didsmile. Here is one picture from our ceremony in Olomouc.

Czech flag V sobotu jsem se oženil. Doufám, že nikdy nezapomenu datum sňatku, protože je to snadno zapamatovatelné číslo 08/07/06. Byl to moc hezký den s přibližně 50-ti hosty. Jsem moc šťastný, že jsem slyšel Ano od své nevěsty - nikdo jiný z příbuzných to neslyšelsmile. Tady je jedna fotka z obřadu v Olomouci.

wedding

Úterý VII 04, 2006

Creating NetBeans Update Center for Sudoku module

English flag One of the important NetBeans features is its modulatity. It means that NetBeans consists of modules and moreover additional modules can be installed into NetBeans. NetBeans modules (.nbm files) can be installed to NetBeans by Update Center wizard (invoked through NetBeans main menu Tools|Update Center).

NetBeans contains default update centers. To define additional update center in NetBeans you need to do following steps:
 • Invoke main menu Tools|Options
 • Push Advenced Options button
 • Select node IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Invoke popup menu and select New|General Update Center
 • Then just type the name of update center and Finish the wizard
 • Set the property Server URL to proper update server url
The Server URL property must point to xml file that is valid according to http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. This gives you an answer to question "what to do if you want to create your own update center". In NetBeans 5.0 there was APIsupport for modules writing that didn't generate updates.xml. It generates only .nbm file in the project structure - see following figure. There is no updates.xml file.
ApiSupport in 50
No updates.xml is created together with .nbm in NB 5.0

On NetBeans 5.0 Update Center Beta there is Module Development Environment 5.0 Update 1 available. This update installed in NetBeans 5.0 generates updates.xml while .nbm file are generated. Of course the same functionality is provided by current NetBeans IDE builds.
ApiSupport update 1
updates.xml together with .nbm is generated in NB 5.0 + API support Update 1

We can say that the autoupdate server is represented by such updates.xml file together with .nbm files. It is not much work to make the update server running - just expose these files on web (all communication is based on http protocol). Here is my sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. It works, and it is simple. You know Sudoku problem was just an example that helped me to explain how it works.
Czech flag Jedna z nejvýznamnějších vlastností NetBeans je jejich modularita. Což znamená, že NetBeans se skládají z modulů a navíc do nich mohou být doinstalovány moduly další. NetBeans moduly (soubory .nbm) mohou být do NetBeans instalovány prostřednictvím Update Center wizardu (vyvolá se z hlavního menu NetBeans Tools|Update Center).

NetBeans obsahují vlastní předdefinovaná update centra. Nadefinovat přídavné update centrum znamená učinit následující kroky:
 • Vyvolat hlavní menu Tools|Options
 • Stlačit tlačítko Advenced Options
 • Vybrat větev IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Vyvolat popup menu a vybrat New|General Update Center
 • Pak jen napsaat jméno update centra a stlačit ve wizardu tllačítko Finish
 • Nastavit Server URL na patřičnou adresu update serveru
Vlastnost Server URL musí ukazovat na soubor xml, který je validní podle http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. Tím dostáváme odpovědi na otázku "co dělat, když chceme vytvořit vlastní update centrum". V NetBeans 5.0 byla podpora pro psaní modulů (API support), ktará neuměla generovat updates.xm. Tento API support generuje pouze .nbm v projektové struktuře - jak je vidět na následujícím obrázku. Jak je vidět updates.xml chybí.
ApiSupport in 50
updates.xml se nevytváří spolu s .nbm ve verzi NB 5.0

Naštěstí ale NetBeans 5.0 Update Center Beta obsahuje Module Development Environment 5.0 Update 1. Tento update nainstalovaný v NetBeans 5.0 už umí generovat updates.xml při vytváření .nbm souborů. Samozřejmostí je, že tato funkcionalita je obsažena i v aktuálních buildech NetBeans.
ApiSupport update 1
updates.xml spolu s .nbm se generuje v NB 5.0 + API support Update 1

Můžeme říci, že autoupdate server je reprezentován tímto updates.xml souborem společně s .nbm moduly. Nedá příliš mnoho práce vytvořit funkční NetBeans update server - stačí totiž tyto soubory vystavit na webu (veškerá komunikace totiž probíhá přes http protokol). Zde je můj sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. Funguje to a je to jednoduché. Sudoku problém jsem opět použil pouze pro jednodušší demonstrování toho jak vše funguje.

Sobota VI 17, 2006

Greetings to Africa

English flag A couple of weeks ago I noticed there is no any hit of my blog that comes from Africa. Now I see there are even two or three red points on the map of Africa.

Africa map
Click here to see the Complete Map


Africa was the only continent that didn't visit my blog. I am happy it has changed. Thanks to all such people that give me an energy to continue with bloggingsmile.

Czech flag Před několika týdny jsem zaznamenal, že ještě nikdo nenavštívil můj blog z Afriky. Nyní je ovšem vidět, že na mapě Afriky jsou dva nebo dokonce tři červené puntíky.

Africa map
Pro zobrazení kompletní mapy klikněte zde


Afrika byla dlouhou dobu jediným kontinentem, který můj blog nenavštívil. Jsem rád, že se to změnilo. Díky všem lidem, kteří mi dodávají energii pro pokračování v blogovánísmile.

Čtvrtek VI 15, 2006

Matisse Update Pack for NetBeans 5.0

English flag NetBeans 5.0 users may now enjoy new features of Matisse GUI Builder. They are available on NetBeans 5.0 Beta Update Center as Matisse Update Pack for NetBeans 5.0. There are following features covered in this update:
 • Automatic Internationalization - allows replacement of hardcoded strings and moves them to resource bundle automaticlly.
 • Visual Localization - provided in design mode only. You can preview forms in different locale.
 • Preview with Look and Feel - provided in design mode only. Allows the designed GUI preview of forms in various look and feels.
 • Relative Font Definition - you can define font size relatively to default font.
 • Context Sensitive Help Bar - provides Matisse context help .
 • Reorganized Palette - palete is divided more logicaly to Containers, Controls, Menus...
 • Dragging Components from Projects Explorer - allows easier composing of forms.
 • Support for Java 6 Layout - provides support for automatic usage of Matisse layout from Java 6.
Complete list and specification of Matisse Update Pack features and bugfixes is available on http://form.netbeans.org/JavaOne/. You can find there installation/uninstallation steps too.

My most favourite feature of this update pack is new categorization of palette. It is more synoptical now and you can easily orientate among components as shown on following figure.
palette
I especially appreciate Swing Containers separation so that containers are not mixed up with other components like controls. Of course i18n support is very usefull for me too.

Czech flag Uživatelé NetBeans 5.0 mohou nyní použít nové 'features' Matisse GUI Builderu. Jsou dostupné na NetBeans 5.0 Beta Update Centru jako Matisse Update Pack for NetBeans 5.0. Tento update obsahuje následující vlastnosti:
 • Automatickou Internationalizaci - dovoluje nahradit hardkodované řetězce a automaticky je přemístí do resource bundlu.
 • Vizuální Lokalizace - je poskytnuta samozřejmě pouze v design modu. Dovoluje zobrazit formuláře v odlišných locale.
 • Preview with Look and Feel - je poskytnuta také pouze v design modu. Umožní zobrazení vzhledu formulářů s jednotlivými look and feels.
 • Relativní definice fontů - font lze nyní definovat relativně k default fontu.
 • Context Sensitive Help Bar - zobrazuje kontextově help.
 • Reorganized Palette - paleta jenyní rozdělena na logičtější celky jako jsou Containers, Controls, Menus...
 • Dragging Components from Projects Explorer - umožní snadnější skládání formulářů.
 • Support for Java 6 Layout - poskytuje podporu pro automatické použití Matisse layoutu z Java 6.
Celkový seznam a specifikaci vlastností Matisse Update Packu společně se seznamem opravených chyb najdete na http://form.netbeans.org/JavaOne/. Je možné zde najít také návod k instalaci a odinstalaci.

Mou nejoblíbenější vlastností tohoto updatu je nová kategorizace palety. Je totiž přehlednější a možní tak snadnější orientaci v paletě, což je vidět na následujícím obrázku.
palette
Nejvíce hodnotím oddělení 'Swing Containers', které už nejsou pomíchané s ostaními komponentami jako jsou 'controls'. Mimo jiné se mi jeví jako hodně užitečná také podpora i18n.

Úterý VI 13, 2006

NetBeans "File Drag and Drop"

English flag There is really cool feature in trunk builds of NetBeans IDE. Its name is File Drag and Drop and it is described in File Drag and Drop UI Specification. You can simply use Drag and Drop operations between NetBeans and system tools like Windows Explorer, Mac OS Finder...

There is one special case I always needed this feature in the past. It was when I created icons in Gimp and wanted to use them in my NetBeans project. I was forced to add the folder with icons into NetBeans Favorites view and then copy icons to the destination project package. Now I simply drag icons in the system file manager and drop them directly to the NetBeans project package. Their copy appears immediately in the project.

Of course there are many other useful scenarios of this feature, so enjoy File Drag and Drop feature and remember it is available only in Daily development builds of upcoming release 6.0.

Czech flag Trunk buildy NetBeans IDE v sobě nyní obsahují skvělou vlastnost. Její název je File Drag and Drop a je popsána v File Drag and Drop UI specifikaci. Je díky ní možné provádět Drag and Drop operace mezi NetBeans a systémovými nástroji jako je Průzkumník ve Windows, Finder na Mac OS ...

Existuje jeden speciální případ pro který jsem vždy v minulosti tuto feature potřeboval. Bylo to vždy když jsem vytvořil v Gimpu ikony a chtěl jsem je následně použít ve svém NetBeans projektu. Byl jsem tak donucen přidat nejprve adresář s ikonami do NetBeans Favorites view a pak je zkopírovat do patřičné package projektu. Nyní je to snadnější a stačí jednoduše chytit myší ikony v systémovém manageru a pustit je přímo na package projektu v NetBeans. Kopie ikon se okamžitě objeví v projektu.

Samozřejmě se najde mnoho dalších užitečných scénářů, takže si užívejte této File Drag and Drop funkcionality a mějte na paměti, že je dostupná pouze v Daily development buildech nadcházejícího releasu s označením 6.0.

Pátek VI 09, 2006

Sudoku as NetBeans module

English flag One of my previous blog entry described Sudoku problem - there I created Sudoku solver as a standalone application/j2se project (sudoku.zip). I will show how easily you can add this sudoku solver to NetBeans IDE (I used NetBeans 5.0 release for development).

The best way how to make any j2se project working as a NetBeans module is to create NetBeans Suite and then NetBeans Library Wrapper Module Project. This wrapper will just wrap sudoku.jar file from our previous j2se project. We need to do just following steps to crate desired functionality:
 • Create SudokuSuite suite - the suite is needed when you create wrapper. Each wrapper module needs some suite it will be inside. To create suite push main menu File|New Project. Then select NetBeans Plug-in Modules|Module Suite Project. Go to the next panel, type SudokuSuite as a Project Name and push Finish button.
 • Create SudokuWrapper - push main menu File|New Project. Then select NetBeans Plug-in Modules|Library Wrapper Module Project. Push Next button and browse the library (here browse sudoku.jar from /dist directory of our sudoku j2se project). Push Next button and type SudokuWrapper as a Project Name and push Next followed by Finish button.
 • Add Swing Layout Extensions library - our sudoku frames use Matisse layout. This library need to be add to the wrapper module. Simply show properties dialog of the project and select Libraries node. Push Add Dependency... button and type "swing layout" to the filter - it will offer Swing Layout Extension integration. Push OK on dialog and OK button on Project Properties dialog.
  This is not the correct way how to add dependency on Swing Layout Extensions library. The best way is to create another wrapper module that should wrap .jar containing Swing Layout Extension library. The SudokuWrapper should depend then on this new wrapper module. The way I used was choosen just for its simplicity.
 • Change module type from Autoload to Regular - our module is now designed to be a wrapper. Wrapper is supposed to be used in other module so it is by default designed as Autoload module. We need to change it to Regular in properties dialog of the project where we select API Versioning node. Then we just switch radiobutton Autoload to Regular. Push OK button on Project Properties dialog to close it.
 • Create SudokuAction - this action will add item to main menu, by calling it we invoke sudoku in NetBeans. To create action invoke popup menu on SudokuWrapper. Select New|Action and push Nextbutton. Select Category, Menu, Position fields according your wishes for placing action item. Push Next button, type Class Name as "SudokuAction" and Display Name as "Sudoku". Push Finish button to finish wizard. Now modify performAction method body as follows:
  Sudoku-action
 • Run SudokuWrapper - we are done, now there is the last step we have to do with module. We need to Install/Reload in Development IDE (or Create NBM for distribution). These actions are available in popup menu of our SudokuWrapper.

The module is now ready. I didn't pay attention to packaging. This is because I wanted to simplify steps of creation and for the purpose of process description we actually don't care about package names.
The more straightforward way is to make wrapper for sudoku.jar and make one more module that depends on this wrapper. But we didn't do it this way to simplify it as much as possible.
The third step aside is previously mentioned adding Swing Layout Extensions library as a .jar not a wrapper.
And finally I didn't convert sudoku window to a top-component that can be docked in NetBeans. It is not necessarry for this example.

You can download SudokuSuite.zip or in case you want just install final .nbm to your NetBeans IDE through Update Center download sudoku.nbm.

Czech flag Jeden z mých předchozích záznamů v tomto blogu pojednával o Sudoku problému - vytvořil jsem tak Sudoku solver jako samostatnou aplikaci/j2se projekt (sudoku.zip). Chtěl bych nyní ukázat jak snadno se dá tento sudoku solver využít a přidat do NetBeans IDE (pro vývoj jsem použil NetBeans 5.0 release).

Nejlepší cesta jak donutit jakýkoliv j2se projekt aby pracoval jako NetBeans modul je vytvořit NetBeans Suite a poté NetBeans Library Wrapper Module Project. Tento wrapper pouze "obalí" soubor sudoku.jar z našeho předchozího j2se projektu. Aby jsme docílili požadované funkcionality, potřebujeme udělat pouze následující kroky:
 • Vytvoření SudokuSuite suite - suite je zapotřebí pokud vytváříme wrapper. Každý wrapper modul potřebuje být umístěný v nějaké suite. Pro vytvoření suite vybereme v hlavním menu File|New Project. Pak vybereme NetBeans Plug-in Modules|Module Suite Project. Přejdeme na další panel wizardu pomocí Next. Tam napíšeme SudokuSuite do políčka Project Name a stlačíme tlačítko Finish.
 • Vytvoření SudokuWrapper - vybereme hlavní menu File|New Project. Označíme NetBeans Plug-in Modules|Library Wrapper Module Project. Zmačkneme tlačítko Next a přes tlačítko najdeme na disku library(sudoku.jar z adresáře /dist našeho sudoku j2se projektu). Zmačkneme tlačítko Next a napíšeme 'SudokuWrapper' do pole Project Name. Pak jen zmačkneme Next a nakonec ještě tlačítkoFinish.
 • Přidáme Swing Layout Extensions library - okna našeho sudoku používají Matisse layout. Tato knihovna musí být proto přidána do wrapper modulu. Jednoduše otevřeme properties dialog našeho projektu a vybereme Libraries node. Zmačkneme tlačítko Add Dependency... a napíšeme "swing layout! do filtru - vyhledá se nám tak Swing Layout Extension integration. Stačí už jen stlačit OK na dialogu a pak ještě OK na Project Properties dialogu.
  Tato cesta jak přidat závislost na Swing Layout Extensions library není příliš korektní. Nejlepší by bylo vytvořit další wrapper modul, který by obaloval .jar file obsahující Swing Layout Extension library. SudokuWrapper by pak měl záviset na tomto nově vytvořeném wrapper modulu. Cesta, kterou jsem zvolil byla vybrána kvůli zjednodušení.
 • Změna module typu z Autoload na Regular - náš modul je nyní navržen jsko speciální typ, kterým je wrapper. U wrapperu se předpokládá, že bude použit v jiném modulu, takže je předdefinován jako Autoload modul. My jej potřebujeme změnit na Regular. To provedeme přes properties dialog našeho modulu, kde vybereme API Versioning node. Pak stačí přepnout radiobutton Autoload na Regular. Zmačkneme OK button aby se nám zavřel Project Properties dialog.
 • Vytvoříme SudokuAction - tato action přidá položku do hlavního menu. Vyvoláním této položky se spustí v NetBeans naše sudoku. Pro vytvoření action vyvoláme popup menu na SudokuWrapper modulu. Vybereme New|Action a zmačkneme tlačítko Next. V položkách Category, Menu, Position vybereme hodnoty podle toho, kam budeme chtít action do menu umístit. Stlačíme Next a napíšeme "SudokuAction" do pole Class Name a taky "Sudoku" do pole Display Name. Stlačíme Finish button pro ukončení wizardu. Nyní potřebujeme modifikovat tělo metody performAction takto:
  Sudoku-action
 • Spuštění SudokuWrapperu - jsme prakticky hotovi, stačí už jen poslední krok. Potřebujeme Install/Reload in Development IDE (nebo Create NBM pro distribuování). Tyto akce jsou dostupné v popup menu modulu SudokuWrapper.

Modul máme hotový. Nevěnoval jsem ovšem pozornost správnemu použití packages. To proto, aby byly jednotlivé kroky zjednodušeny a pro účel popisu procesu jsme se nepotřebovali zabývat názvy packages a nechali jsme tak nastaveny default hodnoty.
Více přímočará cesta je vyrobení wrapper modulu pro sudoku.jar a pak vytvoření dalšího modulu, který by závisel na wrapperu. To jsem rovněž vynechal z důvodu jednoduchosti.
Třetí 'krok stranou' je už výše zmíněné přidání Swing Layout Extensions library jako .jar souboru a ne jako wrapperu.
Poslední co jsem opominul je, že jsem neprováděl konverzi okna sudoku na top-komponentu, která by se zadokovala do NetBeans. V našem příkladu to není nezbytné.

Můžete si stáhnout celý SudokuSuite.zip. Pro případ, že máte zájem o .nbm (a chcete si jej přidat do NetBeans přes Update Center), je k dispozici sudoku.nbm.

Pondělí VI 05, 2006

StarOffice/OpenOffice makrovirus 'Stardust'

English flag Have you already heard about the first StarOffice/OpenOffice makrovirus with the name 'Stardust'? If not then read the following article:http://news.com.com/2100-7349_3-6078475.html?part=rss&tag=6078475&subj=news.

Czech flag Už jste slyšeli o prvním makroviru napadajícím StarOffice/OpenOffice documenty s názvem 'Stardust'? Pokud ne tak doporučuji následující články:
http://news.com.com/2100-7349_3-6078475.html?part=rss&tag=6078475&subj=news (anglicky)
http://technet.idnes.cz/prvni-makrovirus-pro-openoffice-doh-/bezpecnost.asp?c=A060601_110914_bezpecnost_nyv (česky)


Pátek VI 02, 2006

Trunk Q-build #3

English flag There is new NetBeans Q-build based on main trunk source code available. The only changes that are worth to mention are improvements in profiler.
You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200605312230.html.
The build is available ar this address.
Q-build
Czech flag Je možné si stáhnout v pořadí třetí Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní (trunk) "brenče". Změny, které stojí za to zmínit, se týkají vylepšení v profileru.
Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200605312230.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

NetBeans Magazine Issue One

English flag The first issue of NetBeans Magazine axists and it is available for download. I just browsed pages quickly and it looks very nice. So I am going to print it and read some interesting articles during the weekend. I am surprised at existence of this magazine and I am little bit sad I know about it so late. Czech flag Na světě je první vydání NetBeans Magazínu a je dostupný ke stažení. Rychle jsem si prošel jeho obsah a musím říci, že to vypadá moc hezky. Takže si jej vytisknu a o víkendu si přečtu některé zajímavé články. Jsem překvapený, že tento magazín existuje a trošku mě mrzí, že jsem se o něm dověděl tak pozdě.

Neděle V 28, 2006

Sudoku problem

English flag During last week in our office there were some discussions about algoritms leading to resolving of sudoku. Some colegues proposed brute force algoritm and started to implement it in Java with no success. They tried to generate all combinations for possible row/column vector. They finished with OutOfMemory error.
Well my idea was to find solution by simulation human being. I just reminded myself how I resolve sudoku in newspaper. The way is pretty simlpe. In the first step I always evaluate each field of sudoku desc and fill in fields where only single value can be filled. Then for other fields I write list of possible values to the corner of the field and in each iteration I elide impossible values.
That works and leads to solution, so I implemented this algoritm. But there are some limitations of this approach. In case there exist many different results the execution time is too long and may lead to OutOfMemory as well. The marginal example is empty input sudoku desc where we don't have a field with known value.
I found some improvements which I didn't use in my code. I will show you following 2 examples that may speed up the execution time:

1.The following rule is valid for line, column or square. If there exist line where a value is possible to fill only to one of all line fields then file such number in. In the following sample number 1 will be filled in 4th field from the left.
sudoku

2.This is similar to previous rule. In line highlighted by red there must be following numbers: 1,2,3. So there will be number 1 in the left or in the right field therefore we can exclude it from middle field and file in 3 there in the middle field of this line.
sudoku

I expect there are many other simple rules that can be applied. But I don't want to study this problematic deeper. I even don't want to read some studies related to sudoku (I expect there exist many resources in the internet). My intension was to code sudoku solver quickly (although it was not so quicksmile) and you can download result of my work here.
Czech flag Během minulého týdne probíhaly v naší kanceláři diskuse o algoritmech vedoucích k řešení sudoku. Kolegové navrhli brute force algoritmus a pokusili se jej implementovat v jazyce Java, ovšem neúspěšně. Zkusili generovat všechny kombinace pro vektory řádků/sloupců. Jejich snaha byla ukončena v důsledku OutOfMemory error.
Moje myšlenka na nalezení řešení směřovala přes simulaci chování člověka. Připomněl jsme si, jak řeším sudoku na papíře. Tato cesta je poměrně jednoduchá. V prvním kroku si vždy ohodnotím všechna políčka desky sudoku a vyplním ta políčka, do kterých lze dosadit jedinou hodnotu. Pak si ke všem ostatním políčkům zapíši všechny možné hodnoty a při každé iteraci vyškrtnu hodnoty nevyhovující.
Tato metoda funguje a vede k řešení, takže jsem algoritmus naimplementoval. Jsou zde ale jistá omezení. Tento přístup může vést ke zdlouhavému výpočtu a také OutOfMemory. Mezním příkladem je deska sudoku, na které není jako vstup vyplněno ani jedno políčko.
Přišel jsem ještě na vylepšení, která jsem ovšem nepoužil ve zdrojovém kódu. Následující 2 příklady mohou urychlit doby výpočtu:

1.Následující pravidlo je platné pro řádek, sloupec a taky pro čtverec sudoku. Pokud existuje řádka, na kterou je možné vyplnit některou hodnotu pouze do jednoho políčka, pak toto číslo vyplníme. V následujícím příkladu se do 4. políčka zleva zapíše číslo 1.
sudoku

2.Toto pravidlo je obdobou předchozího. Na řádku zvýrazněnou červeně se musí zapsat hodnoty 1,2,3. Přičemž 1 musí být buď v levém nebo v pravém políčku. Takže uprostřed musí logicky být 3.
sudoku

Očekávám, že existuje více takto jednoduchých pravidel. Já ovšem nebudu tuto problematiku studovat do hloubky. Nechci ani číst žádné studie týkající se sudoku (tipnul bych si, že na internetu je možné najít spoustu odkazů). Mým cílem bylo vyřešit sudoku rychle (ikdyž to až tak rychle nebylo smile). Výsledek mého snažení v podobě NetBeans projektu si můžete stáhnout zde.

Čtvrtek V 18, 2006

Czech - Russia 4:3

English flag Czech ice hockey team beats Russia in Ice Hockey World Championship in Riga. Our team is going to play in semi final. Congratulation...
Czech flag Český hokejový tým zvítězil nad mužstvem Ruska na Mistrivství světa v Lotyšsku a bude hrát v semifinále. Gratuluji...

Středa V 17, 2006

Java will be opensource

English flag Will Java be opensourced? That was very often discussed question in the past. Now we have answer of Rich Green. At JavaOne Conference 2006 he stated that the question is not whether or not but how to do it (according to zive.cz article - in Czech). I hope opensourcing Java would help Java to gain more users and the world would be more perfect with more and more java software, devices... But, we have to wait whether, when and how will Java be opensourced.
Czech flag Bude Java opensourcovaná? Tak to je otázka, která byla v minulosti velice často diskutovaná. Nyní ale máme odpověď od Riche Greena. Ten během Konference JavaOne 2006 uvedl, že v tuto chvíli není otázka zdali ale jak to provést (podle článku na zive.cz). Doufám že opensourcování by Javě mohlo přinést více uživatelů a svět by mohl být lepší s více a více Java aplikacemi, zařízeními... Musíme si ale počkat na to jestli, kdy a jak bude Java opesourcována.

Úterý V 16, 2006

NetBeans IDE 5.0 - BlueJ Edition (Beta)

English flag Pages of http://edu.netbeans.org/bluej/ provide information about edition of NetBeans IDE supporting BlueJ. Project BlueJ is well known integrated Java environment designed for introductory teaching while Beta of NetBeans BlueJ edition should be helpful tool for Java lerners that need more complex IDE than just BlueJ.
NetBeans BlueJ edition is based on NetBeans IDE release 5.0, but it doesn't contain enterprise cluster. Users of this distribution are supposed to be Java beginners that need to import former BlueJ projects to powerful Java IDE.
NetBeans BlueJ
The main list of its features is here:
 • import of BlueJ projects
 • create, edit, run, compile and debug BlueJ projects
 • convert BlueJ projects to J2SE projects
 • BlueJ view displaying BlueJ-like view of classes
There is tutorial available for those who need more information how to use NetBeans BlueJ 5.0 Beta.
You can download NetBeans BlueJ IDE 5.0 Beta by following this link.
Czech flag Stránky http://edu.netbeans.org/bluej/ obsahují informace o edici NetBeans IDE podporující projekt BlueJ. Projekt BlueJ je dobře známé integrované prostředí určené pro výuku jazyka Java. Naproti tomu edice NetBeans BlueJ Beta by měla posloužit těm, kteří studují Javu a vyžadují komplexnější IDE než je BlueJ.
NetBeans BlueJ edition je postaveno nad NetBeans IDE release 5.0, neobsahuje ovšem enterprise cluster. Uživatelé této distribuce by měli být vyspělejší Java začátečníci, kteří potřebují naimportovat své projekty vyrobené v BlueJ do mocnějšího Java IDE.
NetBeans BlueJ
Seznam nejdůležitějších funkcí je zde:
 • import BlueJ projektů
 • create, edit, run, compile a debug BlueJ projektů
 • converze BlueJ projektů na J2SE projekty
 • BlueJ view zobrazující pohled na třídy jako v BlueJ
Pro ty, kdo potřebují více informací k používání NetBeans BlueJ 5.0 Beta je dostupný stručný tutoriál.
Stahovat NetBeans BlueJ IDE 5.0 Beta pro jednotlivé platformy můžete na této adrese.

Pátek V 12, 2006

NetBeans 5.5 Beta

English flag NetBeans 5.5 Beta is available for download. Unlike NetBeans 5.0 it supports the Java Enterprise Edition 5 platform. For more details see release information page.
Czech flag NetBeans 5.5 Beta je dostupná ke stažení. Na rozdíl od NetBeans 5.0 podporuje Java Enterprise Edition 5 platformu. Pro více informací navštivte stránku s informacemi o releasu.

Čtvrtek IV 27, 2006

Trunk Q-build #2

English flag There is new NetBeans Q-build based on main trunk source code available. Following features are new compared with release 5.0:
-New welcome screen displaying RSS feeds from planetnetbeans.org
-Import settings from version 5.0
You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200604252235.html.
The build is available on this address.
Q-build
Czech flag Je možné si stáhnout v pořadí druhý Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní (trunk) "brenče". Oproti release 5.0 přibyla následující funkcionalita:
-Nová welcome screen zobrazující RSS feeds z planetnetbeans.org
-Import nastavení z verze 5.0
Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200604252235.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

Středa IV 19, 2006

NetBeans plug-ins

English flag The standard distribution of NetBeans IDE contains set of modules that may not satisfy all developer's need. Fortunately there exist ways how to enhance NetBeans IDE. NetBeans 5.0 and later has really sophisticated support for writing plug-ins (API-support). It is pretty easy to write extensions for NetBeans so there exist many plug-ins now that may be added into the NetBeans distribution. Unfortunately there is not only one central database of plug-ins but there are more ways how to gain them. The most common are following resources:
 • NetBeans packs
 • - currently there are 2 packs (Mobility Pack and Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - in NetBeans main menu Tools|Update Center there is updating feature that allows update and install modules from official Update Centers (it is possible to create your own update center - I will explain how to do it in some of my future blog entry).
 • nbextras.org
 • - unofficial web of NetBeans modules
 • sourceforge.net
 • - well known base of opensource projects, some of these projects are NetBeans plug-ins
It is very important to avoid headless adding modules. Some modules may be buggy and cause invalid behavior of whole IDE. If you install module and it seems to corrupt NetBeans IDE you will be probably compelled to uninstall such module and disuse it. Uninstallation is available through Tools|Module Manager - Uninstall button causes the desired action.
But if you install more modules at once it is very difficult to track module causing the invalid behavior of IDE. This is why it is important to install modules with sense preferably one by one. You will avoid hunting for module causing improper behavior of NetBeans IDE.
Czech flag Standardní distribuce NetBeans IDE obsahuje sadu modulů, která může být pro některé vývojáře nedostatečná. Naštěstí existují zppůsoby jak NetBeans IDE rozšířit. NetBeans 5.0 a novější mají opravdu proppracovanou podporu pro psaní plug-inů (API-support). A protože napsat plug-in je poměrně jednoduché, existuje mnoho těchto plug-inů, které mohou být přidány do distribuce NetBeans. Bohužel však neexistuje pouze jedna databáze těchto modulů, ale existuje hned několik zdrojů, kde je možné je získat. Nejběžnější jsou následující zdroje:
 • NetBeans packs
 • - v současnosti jde o 2 balíčky (Mobility Pack a Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - v main menu NetBeans Tools|Update Center je centrum aktualizací, které dovolí nainstalovat a aktualizovat moduly z oiciálních Update Center (je možné vytvořit si vlastní Update Center, ale o tom až někdy jindy).
 • nbextras.org
 • - neoficiální web shromažďující NetBeans moduly
 • sourceforge.net
 • - snad nejznámější základna pro opensourcové projekty, některé z nich jsou NetBeans plug-iny
Přidávání modulů do NetBeans IDE je nutné dělat s rozvahou. Některé moduly totiž mohou být velice nedoladěné a v důsledku toho pak mohou způsobovat nesprávné chování celého IDE. Pokud tedy nainstalujete modul a zdá se vám, že se chování celého NetBeans IDE nějakým způsobem narušilo, zbývá ovbykle jen jedno řešení: odinstalovat tento modul a už jej nadále nepoužívat. Odinsalování je možné provádět přes Tools|Module Manager - v něm poslouží tlačítko Uninstall.
Pokud ovšem instalujeme několik modulů najednou, je velmi obtížné zjistit který z modulů způsobuje nesprávné chovaní IDE. Proto je potřeba instalovat neznámé moduly opravdu s rozvahou, nejlépe po jednom. Vyhnete se pak nepříjemnému pátrání po modulu, který chod vašeho NetBeans IDE narušil.

Středa IV 12, 2006

NetBeans userdir limit

English flag As a member of NetBeans Quality Engineering team I need to start NetBeans with clear userdir very often. So I used to start NetBeans by command like following:
./netbeans -userdir ./userdir001 -jdkhome $JDK150
Such commands are now stopped with the following message Your user directory may not be inside your NetBeans installation directory. It works this way in trunk builds of NetBeans. So I use the modified command in my daily routine - e.g. in case I am hunting for reproducible testcase of some issue I need to start NetBeans with clear userdir to provide developer reproducible testcase with clear userdir. Now my command for running NetBeans IDE looks like this:
./netbeans -userdir ../../userdir001 -jdkhome $JDK150
It may look strange, but I have all userdirs in ../../ directory because when I delete daily build all userdirs related to this build will be deleted together with this NetBeans build.
Czech flag Jakožto člen týmu Netbeans Quality Engineering potřebuji velmi často nastartovat NetBeans s čistým uživatelským adresářem. Používal jsem proto příkaz, který vypadal následovně:
./netbeans -userdir ./userdir001 -jdkhome $JDK150
Takovéto příkazy jsou nyní ukončeny následující hláškou Your user directory may not be inside your NetBeans installation directory. Takto se chovají buildy z trunku. Proto používám modifikovaný příkaz při své denní práci - například v případě, že chci najít reprodukovatelný testcase pro nějakou chybu. Potřebuji proto běžet NetBeans s čistým uživatelským adresářem abych poskytnul vývojářům testcase reprodukovatelný s čistým uživatelským adresářem. Můj příkaz pro spuštění vypadá následovně:
./netbeans -userdir ../../userdir001 -jdkhome $JDK150
Může to vypadat zvláštně, ale je to úmysl mít všechny uživatelské adresáře v adresáři ../../ - to proto, že při smazání denního buildu NetBeans budou smazány všechny uživatelské adresáře, které souvisejí s tímto buildem.

Středa IV 05, 2006

Trunk Q-build #1

English flag There is new Q-build available since last week based on main trunk source code. The main difference between it and release 5.0 is that there is full switch to Java SE 1.5 and higher in trunk builds. So these builds will not run on Java lesser than 1.5. I am happy that profiler is now fully runing on Mac OS X there in this Q-build. You can see more information in Q-build report at http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200603292200.html.
The build is available on this address.
Q-build
Czech flag Od minulého týdne je možné stahovat první Q-build postavený nad zdrojovými kódy ze základní "brenče". Oproti release 5.0 je hlavní změnou přechod na Java SE 1.5 a vyšší. Nespustíte jej už tedy na Javě s verzí menší než 1.5. K mému potěšení je už profiler plně funkční na Mac OS X. Více je možné najít v reportu na adrese http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build-report-200603292200.html.
Build je možné stáhnout na této adrese.
Q-build

Středa III 29, 2006

Linux Expo 2006

English flag I have visited the Linux Expo in previous years and this is why I got an e-mail today, that the next one is going to be in days 10 - 12 April 2006 in Hotel Olympik - Prague. There will be varied program so I am going to visit this exposition this year again.
You should see the presentation about OpenSolaris - scheduled on Monday 10 April at 15:30 - 16:15 (speakers Ladislav Pecen and Lukáš Rovenský).
I am pretty curious about results of survey Czech Open Source 2006 (the first year of survey managed by server Root.cz) where I participated with my votes. Results will be discussed right there at Linux Expo 2006.
Czech flag V předchozích letech jsem navštívil Linux Expo. Proto mi dnes přišel e-mail, že se 10.-12.4.2006 v Praze - hotelu Olympik koná další ročník. Program je velice pestrý, určitě se tam chystám i letos.
Hned v pondělí 10.4. v 15:30 - 16:15 bude mít Ladislav Pecen a Lukáš Rovenský přednášku o OpenSolaris. Rozhodně byste si ji neměli nechat ujít.
Jsem docela zvědavý na výsledky prvního ročníku ankety Czech Open Source 2006 pořádné serverem Root.cz), do které jsem přispěl svým hlasováním. Výsledky by měly být diskutovány právě na Linux Expo 2006.

Pátek III 24, 2006

NetBeans Copy Info

Czech flag Nalezené chyby NetBeans jsou zadávány do systému IssueZilla. Vývojář pak vždy ocení co nejvíce informací o zadaném problému. Proto je často velmi důležité připojit do reportu informace o systému, na němž byla chyba nalezena. Při zadávání těchto informací je nutné neudělat chybu. Proto obsahují denní buildy NetBeans novou funkci Copy Info. Stlačením tlačítka Copy Info v About dialogu se nám informace o systému uloží do systémového clipboardu.
copy info
Obsah clipboardu pak můžeme pomocí Ctrl+V vložit kam jen se nám zachce. Ne náhodou tuto funkci naprogramoval Milan Kubec. Přešel totiž z NetBeans QE (Quality Engineering) týmu do NetBeans developmentu a má na svém kontě z předchozích let v IssueZille hezkou řádku reportů. Sám za sebe mu za toto užitečné vylepšení děkuji. Tady je informace o prostředí, ve kterém jdu teď pracovatsmile:

NetBeans IDE Dev (Build 200603231900)
1.5.0_05; Java HotSpot(TM) Client VM 1.5.0_05-43
Mac OS X version 10.4.5 running on ppc
en_US (nb); MacRoman

English flag Issues found in NetBeans are stored in bug tracking system IssueZilla. Developers appreciate as much information about filed issue as possible. This is why it is very important to attach system information (where issue has been found) to a bug report. And you have to be careful while attaching such information to avoid mistakes. So daily builds of NetBeans contain now a new feature Copy Info. Yoy will copy system information to the sytem clipboard easily by pressing Copy Info button at About dialog.
copy info
The clipboard content can be pastet anywhere you want by Ctrl+V shortcut. This feature developed Milan Kubec who moved from NetBeans QE (Quality Engineering) team to NetBeans development and has filled many bug reports to IssueZilla before. My thanks to Milan for this useful feature. Here is the environment information I am going to work insmile:

NetBeans IDE Dev (Build 200603231900)
1.5.0_05; Java HotSpot(TM) Client VM 1.5.0_05-43
Mac OS X version 10.4.5 running on ppc
en_US (nb); MacRoman

Úterý III 21, 2006

MC, FDD, CD, DVD, SD

Czech flag Během dosavadní práce s počítači jsem se setkal už s mnoha typy médií na přenášení dat. Doma jsem objevil nějaké diskety, ze kterých by dnes šlo už jen velmi těžce získat data. Osmipalcová disketa je opravdu rarita. Pokud by měl někdo ještě funkční čtečku na tyto diskety, možná by data stará přibližně 17 let stejně nedovedl přečíst. Kdo ví, jestli se za tu dlouhou dobu na disketě vůbec ještě něco nachází.
Nafotil jsem si svoji sbírku nosičů dat - ani jsem nevěděl, co všechno doma mám.
media evolution
Na fotce jsou následující média: MC, FDD 8", FDD 5.25", FDD 3.5", CD 12cm, CD 8cm, SD karta.
English flag During my work with computers I have met many media types for data carying. I found some diskettes at home but it is probably very hard to obtain some data from them today. I have one really rare piece - 8" diskette. If somebody still have working drive for such diskettes it would not be possible to read 17 years old data. who knows whether there are any data after such a long period.
A made a snapshot of my collection of media - I was surprised what I have at home.
media evolution
There are following media types in the picture: MC, FDD 8", FDD 5.25", FDD 3.5", CD 12cm, CD 8cm, SD card.

Pátek III 17, 2006

256B Tetris

Czech flag Na stránkách www.256b.com jsou velice hezké aplikace, které ocení zřejmě pouze programátoři. Po kompilaci nesmí totiž jejich velikost přesáhnout 256 bajtů. Skutečně jsem se nespletl. Kdo chce ať se přesvědčí sám. Mi se nejvíce líbí tetris a skutečně smekám před dovedností autora. Já jsem v assembleru nic nepsal už aspoň 7 let, takže bych si netroufnul vejít se ani do dvojnásobku. Zkuste se pokochat pohledem na kód, stojí to za to.
English flag On www.256b.com there are very nice applications but only developers can see their beauty. Compiled code must have less than 256 Bytes. Yes I am sure I didn't get confused. Whoever can make certain of it. As for me the best one is tetris and I really appreciate the author's skills. I haven't been writing in assembler at least for 7 years so 512B wouldn't be enough for me. Try to look at the beauty of code, it is really amazing.

Středa III 15, 2006

NetBeans 5.0 T-shirt

Czech flag Od včerejšího dne mám další NetBeans tričko. Je pěkné, ovšem tmavé, takže na léto asi moc dobré nebude. V Praze je ale pořád ještě sníh a jaro ne a ne přijít. Můžu si v něm zatím bez obav chodit, horko mi určitě nebudesmile.
Pokud se vám tričko líbí, můžete si ho objednat.
T-shirt
English flag Yesterday I got my next NetBeans T-shirt. It is cool but dark colored so it will not be so cool to wear it in summer. Prague is still full of snow and spring is not comming so I can wear it now with no fear of the heatsmile.
If you like this T-shirt you can buy it here.
T-shirt

Úterý III 14, 2006

JFreeChart - generujeme grafy v jazyce Java / JFreeChart - generate charts in Java

Czech flag NetBeans Quality Engineering ukazuje na svých stránkách grafy týkající se kvality produktu.
Pie chart
Ne náhodou se pro jejich generování používá JFreeChart. Tato velmi užitečná knihovna je k mání už řadu let. Mezi nesporné výhody patří:
 • je zdarma
 • je psaná v jayzce Java, takže ji můžete použít na jakékoliv platformě
 • je to opensource GNU Lesser General Public Licence
 • podporuje přímý export jako .png a .jpg
Jednu výtku bych přeci jen k této knihovně měl. Týká se kompatibility verzí. Přecházel jsem totiž kdysi z jedné verze na novější. To ale vyžadovalo velké zásahy do mého kódu - spousta změn i tam kde byste to vůbec nečekali. Potřeboval jsem ovšem vylepšení obsažené v nové verzi, takže jsem tuto překážku překonal. Od té doby si vystačím s verzí 0.9.2 (dnes je aktuální verze 1.0.1).
English flag NetBeans Quality Engineering has on pages charts related to the product quality.
Pie chart
JFreeChart is used for generation of these charts. This very useful library is available for a couple of years. The main advantages are: Well it has also one disadvantage related to compatibility of versions. Once I needed to upgrade to a new version. The upgrade required big changes in my code - even there where you wouldn't expected. But I needed the improvements or features included in new version so I fetched through these barriers. Since then I am happy with version 0.9.2 (actual version today is 1.0.1).

Pondělí III 13, 2006

Q-build 5.5 #1

Czech flag První Q-build pro release 5.5 je na světě. Q-build je takový build, který je otestovaný NetBeans QE a komunitou a navíc splňuje kritéria kvality. Plán na několik následujících Q-buildů najdete na:
http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build_Schedule.html
Dnes byl zveřejněn Q-build, ve kterém je obsaženo mnoho novinek pro JavaEE5 a bylo opraveno 27 chyb.
Q-build #1 je ke stažení na této adrese.
Q-build
English flag The first Q-build for release 5.5 is live. Q-build is the build that has been tested by NetBeans QE and community - it must pass quality criteria. The schedule for following Q-builds can be found on:
http://qa.netbeans.org/q-builds/Q-build_Schedule.html
Today we promoted Q-build containing many new features from JavaEE5 and there were fixed 27 issues in Q-build #1.
The build is available on this address.
Q-build

Pátek III 10, 2006

Java test

Czech flag Dnes mě jeden můj kolega vyzkoušel jednoduchým příkladem z programátorských dovedností. Musím se přiznat, že jsem neodpověděl správně. Jsem znechucený a budu celý víkend studovat. Uhádnete aspoň vy, co vypíše následující kousek kódu?
Source code
English flag One of my colegues gave me a quick test from Java skills today. He asked me just an easy question. Unfortunately I have to say I failed. I am frustrated and thus I will study whole weekend. So you can check your skills on the same test. What is the result of the following code?
Source code

Středa III 08, 2006

Java Runtime Environment Version 5.0 Update 6

Czech flag Stáhněte si nový update JRE. Objevil se na stránkách java.com. Všimnul jsem si tam jedné zajímavé informace a sice že počet zařízení s java technologií je více než 2,5 miliardy. Pokud nechcete zaostávat, tak si stáhněte Java Software kliknutím na následující banner:
English flag Download new update of JRE. It appeared on pages of java.com. I noticed one interesting information there Java powers more than 2.5 billion devices. If you want to keep up download Java Software by clicking on following banner:

Pondělí III 06, 2006

Czech Open Source 2006

Czech flag Na stránkách hlasování Czech Open Source 2006 je nominován projekt NetBeans v kategorii nejlepší open source software. Pro mně je to jasná volba. V kategorii projekt jsem zvolil Wikipedii. Jako akci jsem podpořil Open Solaris.
Mám ovšem obrovské dilema jestli mám jako osobnost zvolit Leoše Literáka, nebo Ivana Bíbra. Oba totiž byli mými spolužáky na vysoké škole a ani o jednom si nemyslím, že by byl horší než ten druhý. Snad se i vy rozhodnete správně.
English flag There is a survey Czech Open Source 2006 and there is NetBeans nominated in category for the best czech opensource software. Off course it is easy decision for me. In category project I decided to vote for Wikipedii. As an event I support Open Solaris.
It is hard for me to decide whether I will vote for Leos Literak, nebo Ivan Bibr as the personality. Both of them are my colegues from the university studies and I think both are perfect (none of them is worse than the other in my eyes). Perhaps you will have not such conflicts during the survey and I hope you will make right decisions.

Pátek III 03, 2006

NetBeans API Support Update 1

Czech flag Na NetBeans Update Center Beta je od dnešního dne dostupný update pro vyvíjení NetBeans modulů a aplikací založených na NetBeans platformě.
Tento update nabízí nově hlavně následující:
 • Nové ukázkovou aplikaci (Paint App - jednoduché malování)
 • Přidání JDK a NetBeans platformy proti, kterým můžete vyvíjet
 • Byly přidáný Rename/Delete a Move akce na projektech
 • Module suite dovolují vyvolat akci Create NBMs
Samozřejmě jsou zde ještě další vylepšení a taky oporavy chyb - více najdete na této stránce. Jak dostat tento update do vašich NetBeans:
 • Vyberte menu Tools | Update Center...
 • Vyberte NetBeans Update Center Beta a stiskněte Next
 • Nainstalujte moduly ve složce Module Development Support 5.0u1

English flag NetBeans Update Center Beta contains newly update for development of NetBeans modules and applications based on NetBeans platform.
This update contains mainly following features:
 • New sample aplication (Paint App - easy painting application)
 • Support for adding JDK and NetBeans platform - you can develop agains them now
 • Rename/Delete and Move actions have been added on project nodes
 • Module suites allow Create NBMs action
Off course there are some other improvements and fifes included - more information is available on this page. How to update this pack in NetBeans:
 • Select main menu Tools | Update Center...
 • Choose NetBeans Update Center Beta and push Next
 • Install modules from folder Module Development Support 5.0u1

About

jara

Search

Archives
« červen 2016
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Today