Pondělí II 26, 2007

(EN) Libraries in J2SE project


English flag In the past I have been solving problems connected to moving my own Java J2SE project from one computer to another. The problem is with projects that use libraries. I was sometimes very upset when I was opening project containing some Matisse forms. Those forms depend on .jar file like swing-layout-1.0.1.jar. Unfortunately this .jar file was not available in JDK<6 so that this library was referenced from NetBeans IDE subfolder. This is managed by nbproject/project.properties where each such library is defined as a relative path to the proper .jar file. The line with such definition looks like following:
libs.swing-layout.classpath=../../../../space/60/netbeans/platform7/modules/ext/swing-layout-1.0.1.jar

As a workaround for this I usually created some JFrame Form that I immediately deleted. By this trick I just attached another swing-layout library to the project (that one from the currently used NetBeans IDE).
The example above has a general pattern. Imagine that your project uses some .jar file located anywhere on you harddisk. There is no possibility to use previous fake. Because it is possible that you don't have the same library on your other computer (you are moving your project from computer A to computer B). The only way is to have this library somehow contained in the project directory. Because this is the only thing (the only folder) you are going to copy from computer A to Computer B.
I personally use following solution for this problem:
First of all imagine we have project PRJ that needs to use library LIB.jar
1.Create folder PRJ/lib (it is not mandatory to call it 'lib')
2.Copy the LIB.jar to PRJ/lib
3.In Project Properties select Libraries node
4.By pushing Add JAR/Folder button add the PRJ/lib/LIB.jar as a library

I am happy with this concept and I hope it can help you to resolve similar situation when using NetBeans IDE.

(CS) Libraries v J2SE projektu


Czech flag V minulosti jsem několikrát řešil problém spojený s přesunutím mého vlastního J2SE projektu z jednoho počítače na druhý. Komplikace nastávají u projektů, které používají knihovny (libraries). Někdy jsem byl opravdu hodně vyvedený z míry při otevírání projektu obsahujícího Matisse formuláře. Takové formuláře totiž potřebují a závisí na .jar souboru swing-layout-1.0.1.jar. Bohužel tento .jar file není součástí JDK<6 takže tato knihovna byla vždy použita z NetBeans IDE podadresáře. To zajišťuje soubor projektu nbproject/project.properties. V něm je taková knihovna definována jako relativní cesta k příslušnému .jar souboru. Řádka s takovou definicí může například vypadat takto:
libs.swing-layout.classpath=../../../../space/60/netbeans/platform7/modules/ext/swing-layout-1.0.1.jar

Většinou jsem takovou závislost řešil vygenerováním nějaké nové instance JFrame Form, kterou jsem okamžitě smazal. Za pomocí tohoto triku se do projektu totiž přidá další swing-layout knihovna (pocházející z právě používaného NetBeans IDE).
Příklad uvedený výše lze zevšeobecnit na následující případ.Představme si, že projekt potřebuje nejaký .jar soubor umístěný kdekoli na harddisku. Na tento případ nelze použít fintu uvedenou výše. To proto, že není zajištěna přítomnost této knihovny na našem druhém počítači (přesouváme přeci projekt z počítače A na počítač B). Jediná cesta vedoucí k řešení je přidat nějak potřebnou knihovnu do projektového adresáře. Tento adresář je totiž to jediné, co se chystáme zkopírovat z počítače A do počítače B.
Já osobně pro toto řešení používám následující řešení:
Nejprve si představme, že máme projekt PRJ, který pořebuje použít knihovnu LIB.jar
1.Vytvoříme adresář PRJ/lib (není samozřejmě nutné aby se jmenoval 'lib')
2.Zkopírujeme LIB.jar do PRJ/lib
3.V Project Properties vybereme Libraries
4.Stisknutím Add JAR/Folder tláčítka přidáme PRJ/lib/LIB.jar jako library do projektu

Na tento koncept jsem si docela zvykl a myslím, že by vám mohl pomoci vyřešit obdobné situace při používání NetBeans IDE.

Čtvrtek II 22, 2007

(EN) UML support in NetBeans 5.5

English flag There is a new set of modules for UML Modeling available on NetBeans 5.5 Beta Update Center. They were uploaded yesterday and I was surprised what these modules provide. I think they are really valuable and hope users will appreciate their availability. I was really curious how do UML modules manage generation of Java code. For this purpose I just created new UML Java-platform project. Then designed Shape interface in 'Class Diagram' and class Circle. I then drew implementation arrow between them. All inherited methods appeared in the Circle class.
Class diagram
Finally I tried to generate code and here you can see the result for the Circle class. There are missing imports, but I fixed it by Ctrl+Shift+F shortcut in NetBeans editor.
Generated code
This kind of tool I really missed in NetBeans for long time and I am happy it is available for free. I am going to play with other diagram types (if I spare some time) and perhaps you will be able to read here my real experience with UML Modeling in NetBeans IDE 5.5. I have now created the first step - generated all available UML diagram types:
Diagram types

(CS) Podpora UML v NetBeans 5.5

Czech flag NetBeans 5.5 Beta Update Center obsahuje novou sadu modulů pro UML modelování. Byly uploadovány včera a byl jsem překvapený, co vše tyto moduly poskytují. Myslím, že jsou hodnotné a snad jejich dostupnost ocení i uživatelé. Byl jsem přímo zvědavý jak si UML moduly poradí s generováním Java kódu. Pro tyto účely jsem si vytvořil nový UML Java-platform projekt. Pak jsem vyrobil Shape interface v 'Class Diagramu' a class Circle. Ty jsem pak jen propojil implementační šipkou. Všechny zděděné metody se korektně objevily v Circle class.
Class diagram
Nakonec jsem jen vyzkoušel vygenerovat kód a na vysledek pro třídu Circle se můžete podívat.Chybí u ní sice importy, ale to se dá jednoduše opravit pomocí Ctrl+Shift+F shortcutu v NetBeans editoru.
Generated code
Tento typ nástroje mi v NetBeans po dlouhou dobu chyběl a jsem rád, že je zdarma dostupný. Chystám se vyzkoušet další typy diagramů (až naspořím nějaký čas) a snad se o mých dalších zkušenostech s UML Modelováním v NetBeans IDE 5.5 dočteteand na tomto blogu. První krok už jsem udělal - vygeneroval jsem si všechny dostupné typy UML diagramů:
Diagram types

Pátek II 09, 2007

.JARa blog's birthday

English flag I have a holiday and I am probably skiing in the Jesniky mountains (Czech Republic) in the time of releasing this entry. This is the way how I celebrate the 1st anniversary of my blog.
I would like to briefly summarize what important happened during those 365 days:
  • First of all the NetBeans team released great release NetBeans 5.5 and other stuff like NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
  • My blog was visited almost 12K times since Jun 2006! Thanks for that, it gives me power to make my blog alive.
  • I was working hard and improved my English. I also attended Time Management and Fit for Presenting trainings to improve my skills in these areas.
  • I achieved my personal happiness - I got married and visited Spain.

Well those were great 365 days in general and I hope another great are coming soon.

Czech flag V době publikace tohoto příspěvku mám dovolenou a pravděpodobně lyžuji v Jeseníkách. Tímto způsobem slavím první výročí vzniku mého blogu.
Chtěl bych velmi stručně shrnout co jaké důležité události se přihodily v těchto 365-ti dnech:
  • NetBeans tým uvolnil verzi NetBeans 5.5 a taky další důležité produkty jako je NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
  • Počet návštěv mého blogu se od června 2006 vyšplhal skoro na 12-tisíc! Díky za takto vysokou návštěvnost, dodává mi to energii držet tento blog naživu.
  • Pracoval jsem tvrdě na zlepšení své angličtiny. Taky jsem navštívil kurzy Time Managementu a Fit for Presenting pro zlepšení svých dovedností v těchto oblastech.
  • Dosáhl jsem osobního štěstí - oženil jsem se a taky jsem se podíval do Španělska.

Obecně to bylo skvělých 365 dnů a já doufám, že jsou další skvělé dny přede mnou.

Pátek I 19, 2007

(CS) NetBeans 6.0 M6 build

Czech flag Chtěl bych podat odpověď na otázku jaký build používat z 6.0 development buildů NetBeans. Jelikož je k dispozici Milestone build M6, doporučuji používat právě tento M6 build. Pravděpodobně víte, že "Milestone buildy jsou stabilizované development buildy, které byly původně nazývány Q-buildy". Nová funkcionalita, na kterou bych chtěl upozornit je podpora Maven projektů. Maven moduly jsou ovšem dostupné pouze na Development Update Centru a nejsou sooučástí build distribuce.
Kompletní seznam nové funkcionality můžete najít na http://wiki.netbeans.org/wiki/view/NewAndNoteWorthyMilestone6
M2 build je možné stáhnout na Milestone Downloads page
Kompletní M2 build report je k dispozici na http://wiki.netbeans.org/wiki/view/Milestone6Report.

(EN) M6 build of NetBeans 6.0 available

English flag I would like to answer the question what build is recommended for use from development 6.0 builds of NetBeans. Since there is Milestone build M6 of NetBeans 6.0 available I recommend this build to users of 6.0 builds. As you probably know "Milestone builds are stabilized development builds (originally Q-builds)". The feature I would like to notice is support of Maven (Maven modules are available from Development Update Center and are not part of build distribution).
You can see full M2 new features list at http://wiki.netbeans.org/wiki/view/NewAndNoteWorthyMilestone6
The M2 build can be downloaded from Milestone Downloads page
Full M2 build report can be found at http://wiki.netbeans.org/wiki/view/Milestone6Report.

Pátek XII 15, 2006

(CS) NetBeans team byl včera na Vánoční párty

Czech flag Pražský NetBeans team si včera užíval Vánoční party Sunu. Konala se v Blues Rock Club - stejný klub jako byla poslední release party. Mnoho zůčastněných se těšilo konzumaci piva, jídla a poslechu hudby (DJ ve stylu ZZ-top a taky živý koncert skupiny ABRAXAS). Všichni samozřejmě ktaky konverzovali se svými kolegy. Mám pro vás jednu dobrou zprávu - Petr Chytil (kolega, se kterým jsem v kanceláři) zpřístupnil své fotky z akce na této adrese. Taky mám jednu fotografii z párty - můžete hádat kdo na ní je (sorry za zhoršenou kvalitu - byla pořízena fotomobilem).
Petr Chytil

(EN) NetBeans team enjoyed Christmas party yesterday

English flag Prague NetBeans team has attended Sun Christmas party yesterday. It was in Blues Rock Club - same as last release party. There were many people that enjoyed the beer, food, music (some ZZ-top like DJs and live concert of ABRAXAS). Of course all enjoyed conversation with others too. The good news is that Petr Chytil - colegue from our office accessed his photos from the party at this address. I have one photo from the party too - you can guess who is it (sorry for the quality - I made it with my camera on cell phone).
Petr Chytil

Pátek XI 24, 2006

(CS) -jdkhome nebo --jdkhome?

Czech flag Včera jsem si nainstaloval Ubuntu verze 6.10 a chtěl jsem si spustit NetBeans. Default jdk na systému Ubuntu je ovšem 1.4.2, takže jsem napřed nainstaloval verzi 1.5.0 a pak jsem zkusil spustit poslední trunk build NetBeans na tomto jdk. Použil jsem proto příkazovou řádku, na které jsem NetBeansům předhodil zmíněnou verzi jdk. Celý příkaz vypadal asi takto:
/space/build/netbeans6.0/bin/netbeans -jdkhome /space/jdk1.5.0
Co mne ovšem hodně překvapilo byla následující výjimka a NetBeans se nespustily:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: method java.lang.Class.cast with signature (Ljava.lang.Object;)Ljava.lang.Object; was not found.
at org.openide.util.WeakSet.checkRefQueue(WeakSet.java:282)
at org.openide.util.WeakSet.object2Entry(WeakSet.java:315)
at org.openide.util.WeakSet.add(WeakSet.java:117)
at org.openide.util.lookup.MetaInfServicesLookup.beforeLookup(MetaInfServicesLookup.java:99)
at org.openide.util.lookup.AbstractLookup$R.allInstances(AbstractLookup.java:882)
at org.openide.util.Lookup.lookupAll(Lookup.java:215)
at org.netbeans.MainImpl$BootClassLoader.allCLIs(MainImpl.java:303)
at org.netbeans.CLIHandler.initialize(CLIHandler.java:325)
at org.netbeans.MainImpl.execute(MainImpl.java:162)
at org.netbeans.MainImpl.main(MainImpl.java:55)
at org.netbeans.Main.main(Main.java:53)

Je poměrně obtížné zjistit, co je vlastně špatně. Vysvětlení je ovšem velice jednoduché. Přepínače mající více jak jedno písmeno se musí uvozovat "--". NetBeans totiž přestaly podporovat formát "-přepínač" a je tedy potřeba zadat "--přepínač" (přepínače ve tvaru "-přepínač" jsou ignorovány!). To platí zatím na unix, linux... zkrátka na Windows dočasně ještě fungují oba zápisy, ale pro jistotu doporučuji přejít na novou konvenci.
Takže až budete spouštět NetBeans z příkazové řádky, nezapomeňte, že --=+ (dvakrát minus je pro vás plus)smile.

(EN) -jdkhome or --jdkhome?

English flag Yesterday I installed version 6.10 of Ubuntu and then tried to run NetBeans. But the default jdk on this system is 1.4.2 so that I installed version 1.5.0 first and then I tried to run last trunk build of NetBeans on this jdk. I wrote on command-line command like following (with specified jdkhome switch I tried to pass path to my jdk):
/space/build/netbeans6.0/bin/netbeans -jdkhome /space/jdk1.5.0
I was confused by the following exception and the NetBeans did not start:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: method java.lang.Class.cast with signature (Ljava.lang.Object;)Ljava.lang.Object; was not found.
at org.openide.util.WeakSet.checkRefQueue(WeakSet.java:282)
at org.openide.util.WeakSet.object2Entry(WeakSet.java:315)
at org.openide.util.WeakSet.add(WeakSet.java:117)
at org.openide.util.lookup.MetaInfServicesLookup.beforeLookup(MetaInfServicesLookup.java:99)
at org.openide.util.lookup.AbstractLookup$R.allInstances(AbstractLookup.java:882)
at org.openide.util.Lookup.lookupAll(Lookup.java:215)
at org.netbeans.MainImpl$BootClassLoader.allCLIs(MainImpl.java:303)
at org.netbeans.CLIHandler.initialize(CLIHandler.java:325)
at org.netbeans.MainImpl.execute(MainImpl.java:162)
at org.netbeans.MainImpl.main(MainImpl.java:55)
at org.netbeans.Main.main(Main.java:53)

It is hard to find out where the problem is. The explanation is pretty easy. Switches longer than 1 letter must have prefix "--". NetBeans stopped supporting format "-switch" and it is necessary to pass "--switch" (switch in format "-switch" are ignored!). This is true for unix, linux... simply on Windows it work temporarily both formats but i suggest adapting to the new convention for sure.
So if you are running NetBeans from command line don't forget that --=+ (twice minus is plus for you)smile.

Pátek XI 03, 2006

(EN) What will be after NetBeans 5.5

English flag The NetBeans team celebrated release of NetBeans 5.5 yesterday. The release party held in Blues Rock Club (it is in Praguesmile). The party was cool (people, beer and food were excellent) and there was really good innovation - there has been live rock band playing over the whole evening. The band name is votchi and you can find some music samples there at their pages.
Everybody who came at the party got a new NetBeans 5.5 t-shirt and it is the first NetBeans t-shirt with long sleeves - I think it symbolizes that NetBeasn touches developers more than ever before.
The question is what will NetBeans team do now after the NetBeans 5.5. The NetBeans team is working on 6.0 and you can see the roadmap - according to it the Beta is planned for 05/2007.
roadmap

(CS) Co bude po NetBeans 5.5

Czech flag NetBeans team včera slavil vypuštění NetBeans 5.5. Party se konala v Blues Rock Clubu. Oslava se vyvedla (přítomní stejně jako vivo a jídlo byli znamenití) a navíc došlo k velice dobré inovaci - byla přítomna rocková kapela, která hrála v průběhu celého večera. Jméno kapely je votchi a na jejich stránkách je možné najít ukázky z jejich repertoáru.
Každý, kdo na párty přišel, byl obdarován novým NetBeans 5.5 tričkem, které je prvním NetBeans tričkem s dlouhým rukávem - myslím, že by to mohlo symbolizovat, že se NetBeans dotýkají vývojářů více než kdy předtím.
Otázka zní, co bude následovat po NetBeans 5.5. Tým NetBeans pracuje na verzi 6.0 a jak je možné vidět na časovém diagramu - Beta verze je předběžně naplánována na květen 2007.
roadmap

Pondělí X 30, 2006

(EN) NetBeans 5.5 released!

English flag I have great news for those of you who haven't heard yet. The release NetBeans 5.5 logo is live and you can download it from completely redesigned pages of www.netbeans.org .
I like the new web design very much. It is pretty easy to find the platform, IDE or pack and download it as well as plug-ins, docs and other resources.
Enjoy working with this great release!

(CS) NetBeans 5.5 je venku!

Czech flag Mám skvělou novinku pro ty, kteří to ještě neslyšeli. Venku je NetBeans 5.5 logo a můžete si je stahovat ze stránek s novým kabátem www.netbeans.org .
Nový web design se mi hodně líbí. Je docela jednoduché najít platformu, IDE nebo pack a stáhnout si ho. Stejně tak jsou na intuitivním místě plug-iny, dokumentace a další zdroje.
Užívejte si práci s touto novou verzí!

Pátek X 27, 2006

(CS) Co jsou to regrese

Czech flag NetBeans bug priority guidelines nám radí přiřadit nejvyšší prioritu (P1) těm chybám, které jsou regrese. Co ale znamená spojení regresní chyba? Našel jsem následující Wikipedia definici která vypadá dobře a česky bych si dovolil přeložit ji volně takto:
"Regresní chyby se vyskytují tehdy, když funkcionalita programu (která dosud fungovala podle představ) přestane fungovat a nefunguje dále stejným způsobem jak bylo původně naplánováno. Typicky se regresní chyby vyskytují jako nezamýšlené následky změn v programu."

Je to ale regrese, když vývojář záměrně vyřadí funkcionalitu (řekněme dočasně) po velkých změnách v kódu? Možná, že není, protože následky jsou zamýšlené. Na druhé straně je ale vynechána funkčnost a uživatelé ji budou postrádat až do doby, než bude naimplementována. Z tohoto pohledu jde o chybu - dříve fungující věc nefunguje. Což je regrese. Ke druhému názoru se přikláním i já, takže podle mne jde o regresi. Jsem si jistý, že se mnou někteří nebudou souhlasit - takže co myslíte "geekové"?

(EN) What is regression

English flag NetBeans bug priority guidelines advises to assign the highest priority (P1) to those bugs that are regressions. But what is the meaning of regression bug? I found the following Wikipedia definition that seems to be fine:
"Regression bugs occur whenever software functionality that previously worked as desired stops working or no longer works in the same way that was previously planned. Typically regression bugs occur as an unintended consequence of program changes."

But is it regression when a developer intentionally disabled functionality (let's say temporarily) after some big changes in code? Maybe it is not because consequences are intended. But on the other hand the functionality is missing and users will miss it until it is implemented. From this point of view it is issue that worked previously and it is a regression. The second opinion works for me so IMHO it is regression. I am sure that some people will not agree with me - what do you thing geeks?

Sobota X 07, 2006

I'm back again

English flag After the long pause I'm back again and I'm ready to provide blog entries at least every week. Many days has passed since I wrote my last blog entry and the question is: what's new with me and what happened over the past two months that there are no entries? I was just busy and moved blogging temporarily to the low priority level.
Now the blogging priority increased again and here is my second entry related to Africa (the first one was about the fact that my blog "conquered" Africa). I spent the second half of September in Spain. And I was very very close to leave my native continent for the first time. But the circumstances and problems with lack of time broke my dreams to "conquer" coasts of Africa. I have at least one picture with the piece of Africa from Gibraltar. The visibility was not very good, but here it is.

Africa from Gibraltar

Well I have seen many famous cities during our travel across Spain - Barcelona, Sevilla, Cordoba, Malaga, Toledo, Madrid... The one that I like very much is Toledo. If you don't know why here is one of my picture of Toledo that can help you comprehend.
Toledo

That's all for today. I am going to think about some NetBeans topics worth bloggingSmile.

Czech flag Po dlouhé pauze jsem zase zpět a jsem připravený aspoň jednou týdně blogovat. Od mého posledního blogu uplynulo mnoho dnů a nabízí se otázka: co je nového a co se stalo, že jsem neblogoval 2 měsíce ? Jen jsem byl zaneprázdněný a přiřadil jsem dočasně blogování nízkou prioritu.
Teď se priorita blogování zase zvedla a tady je můj druhý příspěvek vztahující se k Africe (první v pořadí byl o tom jak můj blog "dobyl" Afriku). Druhou polovinu září jsem ztrávil ve Španělsku. A byl jsem už hoodně blízko abych poprvé opustil svůj rodný kontinent. Okolnosti a nedostatek času však zbortily moje sny "dobýt" břehy Afriky. Aspoň mám její jednu fotku, kterou jsem pořídil na Gibraltaru. Viditelnost sice nebyla příliš dobrá, ale mám ji.

Africa from Gibraltar

Během pobytu ve Španělsku jsem viděl spoustu slavných měst jako je Barcelona, Sevilla, Cordoba, Malaga, Toledo, Madrid... Nejvíc se mi ale líbilo v Toledu. Pokud nevíte proč, tak tady je jedna z fotek která vám to může pomoci pochopit.
Toledo

To je pro dnešek vše a já jdu přemýšlet nad novými NetBeans tématy, o kterých by stálo za to zablogovat.Smile.

Středa VIII 16, 2006

(CS) M2 build NetBeans 6.0

Czech flag Build NetBeans 6.0 (Dev verze) Milestone 2 je k dispozici. Milestone buildy jsou stabilizované development buildy (původně Q-buildy). Do M2 buildu je přidaná následující funkcionalita:
-FullScreen mód ve Window Systému
-Floating Windows
-Method exit breakpoints v Debuggeru
-Heap walker prototyp a JMeter integrované v Profileru

Celkový seznam je možné najít na http://qa.netbeans.org/q-builds/TrunkNewAndNoteworthy.html
M2 build můžete stahovat z http://qa.netbeans.org/q-builds/index_trunk.html
Kompletní report pro M2 build je možné najít na http://wiki.netbeans.info/wiki/view/Milestone2Report.

(EN) M2 build of NetBeans 6.0 available

English flag The release of NetBeans 6.0 (Dev version) Milestone 2 is live. Milestone builds are stabilized development builds (originally Q-builds). M2 build contains following features:
-FullScreen mode of Window System
-Floating Windows
-Method exit breakpoints in Debugger
-Heap walker prototype and JMeter integrated to Profiler

You can see full M2 features list at http://qa.netbeans.org/q-builds/TrunkNewAndNoteworthy.html
The M2 build can be downloaded from http://qa.netbeans.org/q-builds/index_trunk.html
Full M2 build report can be found at http://wiki.netbeans.info/wiki/view/Milestone2Report.

Pátek VIII 04, 2006

(EN) Funny NetBeans issue

English flag There is a bug in Issuezilla with number 81781. Its description looks like following screenshot
chinese issue
No I am not mad and I don't want to have my weblog in the 3rd language. It is here just to show it as funny issue because the reporter wrote its description in Chinese. I think nobody from NetBeans developers here in Prague speaks nor reads chinese. I guess the issue may be related to font size, because there appear numbers 11 and 12 in the report. And according to the first word in the description it is probably related to NetBeanssmile. Maybe the reporter will provide additional information in English and issue will be resolved. For now it is marked as INVALID:-(

(CS) Legrační Issue v NetBeans

Czech flag V Issuezille je zadaná chyba s číslem 81781. Její popis vypadá tak jak je vidět na následujícím screenshotu
chinese issue
Nejsem blázen a opravdu nechci psát svůj blog v dalším jazyce. Tuto chybu jsem chtěl zmínit jen pro pobavení, protože reporter zadal její popis v Čínštině. Myslím, že nikdo z NetBeans developmentu tady v Praze nemluví ani nečte čínsky. Tipnul bych si ale, že se tato chyba vztahuje k velikosti fontů, protože report obsahuje čísla 11 a 12. Podle prvního slova v popisu chyby můžeme usoudit, že se pravděpodobně jedná o chybu v NetBeanssmile. Třeba nám reporter poskytne více informací v Angličtině a chyba tak bude moci být opravena. Pro tyto chvíle zůstává označena jako INVALID:-(

Úterý VIII 01, 2006

(CS) NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition

Czech flag NetBeans core tým releasoval v polovině května 2006 Beta build NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition (viz záznam v mém blogu). Nyní je k dispozici finální verze NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
Vedle oprav chyb je oddělen výstup aplikací od výstupu ant skriptů, takže při spuštění aplikace je v Output window ještě jeden tab.
Pokud se chcete dovědět více o NetBeans IDE s podporou BlueJ, přejděte na stránku s informacemi a downloadem.

Blue-J splash

Separate out NetBeansCZ category

English flag I am going to create new blog category named NetBeansCZ. There will be entries only in Czech in this category. On the other hand I will add entries only in English to the current NetBeans category (of course in each english entry there will be link to the corresponding czech entry and vice versa). The reason of this change is to provide entries to http://www.planetnetbeans.org/cs which is planned to be established (it doesn't exist yet). This change will not impact other categories, they will stay there as bilingual entries as before.

Czech flag Chystám se vytvořit novou kategorii ve svém blogu s názvem NetBeansCZ. Budou do ní přidávány příspěvky pouze v Češtině. Naopak do NetBeans kategorie budu dávat už jen anglicky psané příspěvky (samozřejmě v každém anglickém příspěvku bude link na odpovídající český záznam a naopak). Důvod této změny je v poskytnutí příspěvků do http://www.planetnetbeans.org/cs, který se chystá vzniknout (zatím ještě neexistuje). Tato změna nebude mít dopad na ostaní kategorie, v nich budou nadále dvojjazyčné příspěvky jako doposud.

Pondělí VII 31, 2006

(EN) NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition released

English flag In the middle of May 2006 the NetBeans core team released Beta build of NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition (see my blog entry). Now there is the final version of NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition available.
In addition to bugfixes it contains feature splitting off application output from output of ant scripts so that there appears one more tab in Output Window when a application is executed.
If you want to use NetBeans IDE with the support for BlueJ go to the page with more information and download .

Blue-J splash

Čtvrtek VII 27, 2006

NetBeans antialiasing

English flag I heard there are ugly fonts in NetBeans on Windows OS (compared to Mac OS X where fonts seem to be perfect). The question is how to eliminate this problem on Windows. And my answer is Run NetBeans with antialiasing switch. My knowledge of antialiasing is not perfect but I know how to make NetBeans to be better aliasing. Here is the magic you can try - run NetBenas with the following command:
nb.exe -J-Dswing.aatext=true -userdir $my_userdir -jdkhome $my_jdkhome
Or add the switch to netbeans/etc/netbeans.conf file. Change line starting with netbeans_default_options to netbeans_default_options="-J-Dswing.aatext=true -J...
It doesn't work in Mustang (Java 6) but Mustang Swing uses the system's antialiasing setting so that the property is not needed since Java 6.
I prepared screenshot with piece of NetBeans with and without antialiasing. You can guess whether left or right part becomes from NetBeans started with -J-Dswing.aatext=true switchsmile.
antialiasing
Antialiasing Off vs On.

Windows XP contain antialiasing support too. It is the other way how to improve look of fonts in NetBeans. Go to Start menu -> Settings | Control Panel. Then select Display and push Effects... button. Then change Use the following method to smooth edges of screen fonts: from Standard to Clear Type as shows following picture.
antialiasing
That's all from me about antialiasing.

Czech flag Zaslechl jsem, že v NetBeans jsou na Windows OS nehezké fonty (v porovnání s Mac OS X kde fonty vypadají perfektně). Otázkou je, jak tento problém na Windows eliminovat. Moje odpověď je spusťte NetBeans s přepínačem pro antialiasing. Moje znalost antialiasingu není nijak perfektní, vím ale jak přinutit NetBeans, aby měly lépe vyhlazené fonty. Tady je kouzlo, které můžete vyzkoušet - spusťte NetBeans pomocí následujícího příkazu:
nb.exe -J-Dswing.aatext=true -userdir $my_userdir -jdkhome $my_jdkhome
Nebo je možné přepínač zapsat do souboru netbeans/etc/netbeans.conf. Tam je zapotřebí změnit řádku začínající řetězcem netbeans_default_options na netbeans_default_options="-J-Dswing.aatext=true -J...
Nefunguje to ovšem pod Mustangem (Java 6), ale Swingy v Mustangu používají nastavení antialiasingu ze systému takže přepínač v Java 6 už není zapotřebí.
Připravil jsem screenshot s kouskem NetBeans při zapnutém a vypnutém antialiasingu. Zkuste hádat jestli je levá nebo pravá část obrázku z NetBeans puštěných s přepínačem -J-Dswing.aatext=truesmile.
antialiasing
Vypnutý vs zapnutý antialiasing.

Windows XP má také podporu pro antialiasing. Je to druhá cesta jak vylepšit vzhled fontů v NetBeans. Jděte do Start menu -> Settings | Control Panel. Pak vyberte Display a stlačte tlačítko Effects.... Pak změňte Use the following method to smooth edges of screen fonts: z Standard na Clear Type jak ukazuje následující obrázek.
antialiasing
To je ode mne všechno ohledně antialiasingu.

Středa VII 26, 2006

NetBeans Full Screen mode

English flag Main trunk builds of NetBeans (known as upcoming release 6.0) contain smart feature called Full Screen. It is useful in case you don't want to see toolbars (which waists place) and you want to stretch NetBeans to as large area as possible. By pressing Alt + Shift + Enter (or through main menu View | Full Screen) you spare area that is not useful while coding in NetBeans. This feature behaves differently depending on operating system. On Mac OS X only toolbars are omited, on Linux also main menu vanishes and on Windows even system toolbar disappears. Following screenshot shows how it looks on Win XP.
fullscreen
NetBeans on Windows XP in normal vs fullscreen mode (by switching to fullscreen mode the area out of red highlighted area is omited)


Czech flag Buildy main trunku NetBeans (označované též jako upcoming release 6.0) obsahují efektní funkci nazvanou Full Screen. Je užitečná v případě, že nechcete vidět toolbary (které zabírají zbytečný prostor) a chcete-li tento prostor využít k roztažení NetBeans na co největší plochu. Zmačknutím zkratky Alt + Shift + Enter (nebo přes main menu View | Full Screen) ušetříte místo, které se při kódování v NetBeans docela hodí. Funkce Full Screen se chová odlišně v závislosti na operačním systému. Na Mac OS X se vynechají pouze toolbary, na Linuxu zmizí také main menu a na Windows se vynechá dokonce systémový toolbar. Následující screenshot ukazuje jak to vypadá na Win XP.
fullscreen
NetBeans na Windows XP v normal vs fullscreen módu (přepnutím do fullscreen módu se vynechá plocha mimo zvýrazněný červený rámeček)


Úterý VII 25, 2006

Mouse wheel scrolls editor tabs

English flag I didn't know it until now that scrolling of editor tabs is invoked when user turns the mouse wheel. Of course the mouse cursor must be in the area of tabs. Switching among documents is easy even in case there are many of them opened and not all tabs are visible together.
Previously I used to switch among documents by mouse list widget as it is shown in the following figure.
Widget list

There is another way how to switch among documents in NetBeans IDE. It is possible to see the list of documents in alphabetical order when you press Shift+F4. Then seletct desired document name and editor will switch to it after pressing of Switch to Document button.
Switch dialog

There is one special case when the best way of navigation is through mouse scroll wheel. An example is situation when user wants to switch to document opened as first one but the currently selected document is the last one. It is useful to use mouse scrolling regardless you know the name of the document that is going to be opened.

Czech flag Až nyní jsem se dozvěděl, že editor tabs mohou být scrollovány pomocí kolečka myši. Kurzor myši přitom musí být na tabech editoru. Přepínání mezi taby je jednoduché dokonce v případě, kdy je otevřeno větší množství dokumentů a ne všechny taby jsou vidět najednou.
Dříve jsem pro přepínání mezi dokumenty používal seznam dokumentů jak je vidět na následujícím obrázku.
Widget list

Existuje ještě jedna cesta jak přepínat mezi dokumenty v NetBeans IDE. Seznam dokumentů seřazených abecedně je možné vidět po stlačení Shift+F4. Pak stačí vybrat nějaké jméno dokumentu a editor se na něj přepne po stisknutí tlačítka Switch to Document.
Switch dialog

Existuje jeden speciální případ kdy je nejlepší navigovat pomocí kolečka myši. Příkladem je situace. kdy uživatel chce přepnout na dokument, který byl otevřený jako první v pořadí, ale momentálně vybraný je dokument otevřený jako poslední. Tehdy je užitečné použít scrolling a ani k tomu nepotřebujeme znát jméno otvíraného dokumentu.

Pondělí VII 24, 2006

My blog is on planetnetbeans.org

English flag The website http://www.planetnetbeans.org gathers blogs related to NetBeans. There is one fresh news on this web site. My blog is live there. And what is pretty funny is that I am at the first position of the bloggers list. Of course I am not the best one. It is just because blogs are listed in alphabetical order there and .JARa's Bilingual Weblog starts with dot. And the dot is before all alphanumeric characters. This was not intention of dot at the begin of my blog name. The dot is there because I wanted to belong to world of Java where .JAR files are well known - they are Java archive files (geeks, sorry for explanation smile).

Czech flag Web http://www.planetnetbeans.org shromažďuje blogy vztahující se k NetBeans. K tomuto webu se váže jedna čerstvá novinka. Je na něm nově i můj blog. A co je docela vtipné, jsem na první pozici seznamu blogerů. Samozřejmě nejsem nejlepší bloger. Jsem první proto, že blogy jsou seřazeny abecedně a .JARa's Bilingual Weblog začíná tečkou. A tečka, jak je známo, je v abecedě před všemi alfanumerickými znaky. To ovšem nebyl cíl tečky v názvu mého blogu. Tečka je tam jen proto, že jsem chtěl patřit do světa Java technologie, kde jsou soubory .JAR dobře známé - jsou to Java archív soubory (všem znalcům se omlouvám za tohle vysvětlování smile).

Pátek VII 21, 2006

NetBeans 5.5 Beta 2 is live

English flag The NetBeans users can enjoy Beta2 build of release 5.5. It contains many bug fixes and provides support of the Java Enterprise Edition 5 platform, and most notably the Java Persistence, EJB 3 and JAX-WS 2.0 specifications. Here you can download the Beta2 build. There is sometimes Beta instead of Beta2 on these pages so substitute it yourself as Beta2.
More info about NetBeans 5.5 Beta 2 release can be found by clicking on the following button. NetBeans IDE 5.5 Beta 2 Released

Czech flag Uživatelé NetBeans se mohou těšit z buildu Beta2 releasu 5.5. Je v něm opravená spousta chyb a poskytuje podporu pro Java Enterprise Edition 5 platform, Java Persistence, EJB 3 a JAX-WS 2.0 specifikace. Beta 2 build si můžete stáhnout zde. Na těchto stránkách se občas vyskytuje slovo Beta namísto Beta 2, což je dobré si substituovat a domyslet si tam onu dvojku.
Více informací o NetBeans 5.5 Beta 2 release je možné najít po kliknutí na následující button. NetBeans IDE 5.5 Beta 2 Released

About

jara

Search

Archives
« srpen 2016
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
Today