Pondělí VII 27, 2009

We have new NetBeans release again - NetBeans IDE 6.7.1

English flag There is another release of NetBeans IDE available. Today the version 6.7.1 has been released and it is available at common place netbeans.org.
Highlights of this release are:
 • Support for JavaFX 1.2
 • Upgrade of GlassFish v3 Prelude
 • of course Bugfixes (especially in editor area and projects scanning)


Czech flag Další NetBeans IDE release je na světě. Dnes byla vydána verze 6.7.1 a je k dispozici na obvyklém místě webu netbeans.org.
Hlavní rysy tohoto release jsou:
 • Podpora JavaFX 1.2
 • Upgrade GlassFish v3 Prelude
 • samozřejmě také Bugfixes (obzvláště v oblasti editoru a skenování projektů)


Čtvrtek VII 02, 2009

NetBeans IDE 6.7 - another great release

English flag Another great release of NetBeans IDE is available and as usually you can download it for free from netbeans.org. Since I was working on Kenai integration parts of this release I would like to highlight this functionality. Users can create projects hosted at Kenai on the top of the NetBeans 6.7 IDE and work with projects in NetBeans directly.
I have one notice related to the opening kenai projects (or searching projects) that might help you in case you are trying to look up some project available at kenai.com site:
It is possible to use wildcards in the search string as you can see at the screenshot below.
Czech flag


Czech flag Další skvělý release NetBeans IDE je na světě a jako obvykle jej zdarma můžete stáhnout na netbeans.org. Jelikož jsem pracoval Kenai integraci tohoto releasu, chtěl bych zdůraznit tuto funkcionalitu. Uživatelé mohou vytvářet projekty hostované na kenai.com rovnou z NetBeans 6.7 IDE a pracovat s nimi v přímo v NetBeans.
Mám jednu poznámku vztahující se k otevírání kenai projektů (jejich vyhledávání), která by mohla pomoci v případě že potřebujete najít nejaký projekt dostupný na kenai.com:
Při hledání je možné používat wildcards, jak je vidět na screenshotu nahoře.


Středa VI 17, 2009

Updated Java on Mac OS X

English flag Yesterday at night I have installed "Java for Mac OS X 10.5 Update 4" on my MacBook Pro. Then I started NetBeans IDE 6.7 RC3 and tried to create Java Application project. This action was not successful, I got the exception dialog with
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
I don't know now what is the cause of this problem with JDK 5 there but definitely I am going to start using JDK 6 instead of version 5. So that my command for running NetBeans IDE is now:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Hopefully there will be no trouble with JDK 6. So far I have tried to create simple Hello World project and it seems that all works fine.

Czech flag Včera večer jsem nainstaloval na 'svůj' MacBook Pro nový update "Java for Mac OS X 10.5 Update 4". Pak jsem pustil NetBeans IDE 6.7 RC3 a zkusil jsem vytvořit Java Application projekt. Nebyl jsem ovšem úspěšný protože jsem dostal exception dialog s
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
Nemám tušení co je za problém s JDK 5, ale definitivně zkusím přejít na JDK 6 namísto verze 5. Můj příkaz na spouštění NetBeans IDE teď bude:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Doufejme, že s JDK 6 nebudou trable. Zatím jsem zkusil vytvořit jednoduchý Hello World projekt a zdá se, že vše funguje.

Úterý IX 30, 2008

Which component holds the focus in NetBeans?/Která komponenta držící fokus v NetBeans?

English flag Many times I needed to know which component really holds the focus in NetBeans IDE. I am not aware of any document where is this feature mentioned and it takes me always some time to remember which shortcut can be used for printing such information to output. So that I decided to write it down to my blog to have it always available there. So the desired shortcut is Ctrl-Shift-Break.
If you started NetBeans from console then it is easy to check the output there. Otherwise go to main menu View|IDE Log and check the Output window content. There appear lines like this:

\*\*\* ShortcutAndMenuKeyEventProcessor: current focus owner = org.openide.explorer.view.TreeView$ExplorerTree[,0,0,188x289,
alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=javax.swing.border.EmptyBorder@1e51abf,flags=16777576,maximumSize=,minimumSize=,
preferredSize=,editable=true,invokesStopCellEditing=false,largeModel=true,rootVisible=false,rowHeight=18,scrollsOnExpand=true,
showsRootHandles=true,toggleClickCount=0,visibleRowCount=20]

I have one more comment on this feature: unfortunately it is not working on Mac OS X (at least on my machine).


Czech flag Mnohokrát jsem potřeboval zjistit která komponenta v NetBeans IDE drží fokus. Nejsem si vědom že by funkcionalit pro získání fokusu byla dokumentována a vždy mi nějakou chvíli trvá než si vzpomenu na klávesovou zkratku pro vypsání potřebné informace na výstup. Takže jsem se rozhodl zapsat si ji do svého blogu abych měl tuto zkratku vždy po ruce. Jde o shortcut Ctrl-Shift-Break.
Pokud běžíte NetBeans z konzoly pak je jednoduché najít v ní příslušný výpis. Jinak otevřete hlavní menu View|IDE Log a zkontrolujte jeho obsah v okně Output. Objeví se tam text podobný těm na následujících řádkách:

\*\*\* ShortcutAndMenuKeyEventProcessor: current focus owner = org.openide.explorer.view.TreeView$ExplorerTree[,0,0,188x289,
alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=javax.swing.border.EmptyBorder@1e51abf,flags=16777576,maximumSize=,minimumSize=,
preferredSize=,editable=true,invokesStopCellEditing=false,largeModel=true,rootVisible=false,rowHeight=18,scrollsOnExpand=true,
showsRootHandles=true,toggleClickCount=0,visibleRowCount=20]

Mám k tomu ještě jeden komentář: bohužel to nefunguje na Mac OS X (alespoň na mém počítači).


Pátek IV 04, 2008

.JARa is a father/.JARa je otcem

English flag I became a father of a cute girl Barborka Uhrikova this Tuesday 1st of April in 23:08. It was really very impressive moment in my live and now I am a proud father. My daughter is lovely and I hope they will allow us to have her at home tomorrow. I am looking forward to the moment when we will be at home as a complete family.

Czech flag V úterý 1.4.2008 ve 23:08 jsem se stal otcem rozkošné dcerky Barborky Uhříkové. Byl to neopakovatelný zážitek mého života a jsem hrdý na to, že jsem otcem. Barborka je roztomilá a já doufám, že nám už zítra dovolí vzít si ji domů. Moc se na to těším až budeme doma jako kompletní rodina.

Sobota III 22, 2008

New story with Mercurial on Mac OS X/Znovu řeším Mercurial na Mac OS X

English flag
One of my previous blog entry informed about the problem with running Mercurial on Mac OS X. It appeared again and I have a suspicion that it is connected to the update of Mac OS X (yesterday I have upgraded to 10.5.2). Again I cannot simlpy write hg clone http://www.netbeans.org/main in console so that I was angry when seeing it again. Fortunately it is easy to fix again (unset LC_TYPE works for me) although I don't understand why is this property for (I believe I don't need it). I am attaching screenshot as the the proof that it works now.
Czech flag
Na jednom z předchozích příspěvku jsem psal o problému s Mercurialem na Mac OS X. Bohužel se objevil znovu a mám pocit, že to souvisí s upgrade na Mac OS X 10.5.2, keteý jsem provedl včera. Opět nejde spusti anit hg clone http://hg.netbeans.org/main v konzoli. Trochu jsem znejistěl když jsem to znovu uviděl. Naštěstí je to ale opět snadné vyřešit (stačí nastavit unset LC_TYPE ) ikdyž vlastně nevím k čemu sto slouží (a věřím, že to ani nebdu nikdy potřebovat). Nahoře je přiložen jako důkaz, že už mi to funguje.

Pátek III 21, 2008

New bloggers in my office/Noví bloggeři v mé kanceláři

English flag First of all I would like to know how can we say in better way my office. Because the office is not mine (I do not own it, I just share the time with my colleagues there). If you have better fantasy than me then comment on this thought.
Nevertheless in my office there were born 2 new bloggers during a couple of last days. I think it is fair to invite them this way here because I believe that their blogs will be valuable for others. These 2 bloggers are:
Czech flag Zajímalo by mne, jak se dá lépe vyjádřit spojení moje kancelář. Protože ta kancelář není moje (nejsem jejím vlastníkem, pouze ji sdílím s kolegy). Pokud máte lepší fantazii nežli já, tak prosím zkuste tuhle myšlenku okomentovat. Nicméně v mojí kanceláři se zrodili rovnou 2 noví bloggeři během několika posledních dnů. Věřím, že budou psát zajímavé příspěvky cenné pro ostatní, takže bych je chtěl touto cestou přivítat. Jedná se o:

Pátek III 07, 2008

(EN) NetBeans 6.1 Beta available

English flag The build of NetBeans 6.1 Beta has been released and it is free for download. Important links related to this build are following:
I would like to mention at least on new feature of this build - the IDE startup is faster up to 40%.

(CS) NetBeans 6.1 Beta je na světě

Czech flag NetBeans 6.1 Beta build byl vypuštěn na svět a je zdarma ke stažení. Důležité linky vztahující se k tomuto buildu jsou následující:
Chtěl bych upozornit alespoň na jeden novyý rys tohoto buildu - start IDE je zrychlen až o 40%.

Úterý II 12, 2008

Best download of 2007: Open Office

English flag I have noticed a very positive information - the Open Office is the number one in downloaded software. You can watch cool CNET's video at this link. I use this package for many years and I believe that colleagues in Hamburg are proud of the result of their hard working on Open Office.

Czech flag Dostala se ke mně velmi pozitivní informace - Open Office je jedničkou v oblasti staženého software. Více je možné shlédnout na CNET's video. Používám tento produkt už řadu let a veřím, že kolegové v Hamburku jsou patřičně hrdí na výsledek jejich tvrdé práce na Open Office.

Čtvrtek II 07, 2008

(EN) NetBeans 6.0.1 released today

English flag Bits of NetBeans 6.0 have been replaced by NetBeans 6.0.1 today. You can download this NetBeans 6.0.1 directly from http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/. This release contains following changes:
-Addition of Japanese, Simplified Chinese, and Brazilian Portuguese localizations.
-Glassfish V2 is replaced with Glassfish V2 UR1.
-The integration of bug fixes

It is also possible to upgrade to this version from NetBeans 6.0 through the plugin manager (Tools|Plugins). Available Updates include listed above except localization.
NetBeans 6.0.1

(CS) NetBeans 6.0.1 je na světě

Czech flag Bity NetBeans 6.0 dnes byly nahrazeny NetBeans 6.0.1. Je možné si tuto verzi stáhnout přímo z http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/. Tato verze NetBeans obsahuje následující změny:
-Byla přidána Japonština, Simplified Chinese, a Brazilian Portuguese lokalizace.
-Glassfish V2 byl nahrazen za Glassfish V2 UR1.
-Byly opraveny některé chyby

Na NetBeans 6.0.1 je možné přejít z NetBean 6.0 také pomocí plugin manageru (Tools|Plugins). Dostupné Updates obsahují zmíněné změny kromě lokalizací.
NetBeans 6.0.1

Úterý I 29, 2008

(EN) Plugin Manager can work in background

English flag The tool for plugin installation and update was completely rewritten in NetBeans 6.0 so that the Update Center Wizard was removed and we have the Plugin Manager instead. It was long way to stabilize the Plugin Manager and find the best way of presenting the logic to users. I think that now there are no big problems with this tool (of course there are some low priority issues that are always in any software smile). It is available in main menu Tools | Plugins.
Current daily builds include one improvement in the area of Plugin Manager. It can Run in Background. This feature was highly required by users so that they may now continue with coding their sources while new plugins are being installed.
The Run in Background feature can be activated by the checkbox in the installer and once the user activates Run in Background it cannot be switched to the foreground (until the current instance of installation is finished).
Run in Background
Run in Background checkbox.

During the Run in Background the Plugin Manager will have disabled actions and the process of the installation is displayed at the status line as the standard NetBeans progress tool.
Progress of install
Progress of installation can be viewed.

When the installation (Run in Background) is finished then the bubble and the restart icon appears at the bottom of the NetBeans IDE in case that some plugin requires restart (the bubble stays there only for a while).
Bubble with the restart icon
Bubble and the restart icon in IDE status line.

(CS) Plugin Manager dovede pracovat na pozadí

Czech flag Nástroj na instalaci a update pluginů byl kompletně přepracován v NetBeans 6.0 takže byl odstraněn nástroj nazvaný Update Center Wizard a namísto něj teď máme Plugin Manager. Plugin Manager prošel dlouhou cestou stabilizace a bylo obtížné najít pravou cestu jak prezentovat uživateli jeho logiku. Myslím, že nyní s ním nemáme žádné větší problémy (samozřejmě kromě issues s nižší prioritou, které jsou součástí každého softwaru smile). Dostupný je z hlavního menu Tools | Plugins.
Současné daily buildy obsahují jedno vylepšení v oblasti Plugin Manageru. Ten je možné totiž běžet na pozadí(Run in Background). Tato vlastnost byla hojně vyžadována uživateli, takže je nyní možné programovat v průběhu instalace pluginů.
Run in Background lze aktivovat pomocí checkboxu v installeru. Ovšem poté co je Run in Background aktivován, není možné přepnout Plugin Manager znovu do popředí (dokud není aktuální instalace ukončena).
Run in Background
Run in Background checkbox.

Během Run in Background jsou akce v Plugin Manageru disablovány a proces instalace je zobrazen ve stavové řádce jako standardní NetBeans progress.
Progress of install
Progress instalace.

Jakmile je instalace (Run in Background) u konce, objeví se v na chvíli pravém dolním rohu NetBeans IDE bublina a restart ikona (v případě, že některý z pluginů vyžaduje restart).
Bubble with the restart icon
Bublina a restart ikona ve stavové řádce IDE.

Pondělí I 28, 2008

(EN) NetBeans repository moved to Mercurial

English flag As many users already know the NetBeans repository migrated from CVS (cvs.netbeans.org) into Mercurial(hg.netbeans.org). I have already installed Mercurial binaries from http://mercurial.berkwood.com/ on my Mac OS X (running with Leopard). I have met the problem with running of hg. It was not possible to clone testing repository from command line. The command hg clone http://hg.netbeans.org/main finished with the following output:
[.JARa]/space/tmp/tmprepository #hg clone http://hg.netbeans.org/main
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/bin/hg", line 14, in 
  mercurial.dispatch.run()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 20, in run
  sys.exit(dispatch(sys.argv[1:]))
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 26, in dispatch
  except util.Abort, inst:
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 74, in __getattribute__
  self._load()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 46, in _load
  mod = _origimport(head, globals, locals)
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/util.py", line 32, in 
  _encoding = locale.getlocale()[1]
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 460, in getlocale
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 373, in _parse_localename
ValueError: unknown locale: UTF-8

The problem is that the system property LANG was set to UTF-8. There are 2 solutions how to make hg to be working correctly:
1. Simply execute command export LANG="" or better just unset LANG. The disadvantage is that this doesn't work globally so that you may want to write it to the proper user config files.
2. The second option is to go to the Terminal Preferences, then select the tab Advanced in Settings category. You need to deselect the checkbox on the bottom of the dialog.

Terminal's settings
The Settings dialog of Terminal.

You can find useful some links related to NetBeans migration to Mercurial:
-http://wiki.netbeans.org/wiki/view/HgMigrationDocs - NetBeans hg migration document
-http://wiki.netbeans.org/HgHowTos - How To page
-http://mercurial.berkwood.com/ - hg binaries
-http://www.selenic.com/mercurial/wiki/ - selenic home page

(CS) NetBeans repository je na Mercurialu

Czech flag Jak už mnozí asi vědí NetBeans repository přešla z CVS (cvs.netbeans.org) na Mercurial(hg.netbeans.org). Když jsem si nainstaloval Mercurial "binárky" z http://mercurial.berkwood.com/ na můj Mac OS X (běží mi tam Leopard), narazil jsem na problém při spouštění hg. Nebylo možné si naklonovat repozitory z command line. Příkaz hg clone http://hg.netbeans.org/main skončil vždy s následujícím výstupem:
[.JARa]/space/tmp/tmprepository #hg clone http://hg.netbeans.org/main
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/bin/hg", line 14, in 
  mercurial.dispatch.run()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 20, in run
  sys.exit(dispatch(sys.argv[1:]))
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 26, in dispatch
  except util.Abort, inst:
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 74, in __getattribute__
  self._load()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 46, in _load
  mod = _origimport(head, globals, locals)
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/util.py", line 32, in 
  _encoding = locale.getlocale()[1]
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 460, in getlocale
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 373, in _parse_localename
ValueError: unknown locale: UTF-8

Problém byl v tom, že systémová proměnná LANG byla nastavena na UTF-8. Jsou 2 možnostu jak přimět hg aby začal fungovat správně:
1. Jednoduše příkazem export LANG="", nebo lépe unset LANG. Nevýhoda je, že tohle nefunguje globálně takže je možné zapsat to do příslušného konfiguračního souboru uživatele.
2. Druhá možnost je přes Terminal Preferences, pak vybrat záložku Advanced v Settings categorii. Tam je potřeba odznačit checkbox, který se nachází dole na dialogu.

Terminal's settings
Settings dialog pro Terminál.

Následující linky vztahující se k migraci NetBeans na Mercurial mohou být užitečné:
-http://wiki.netbeans.org/wiki/view/HgMigrationDocs - NetBeans hg migration dokument
-http://wiki.netbeans.org/HgHowTos - stránka s HowTo
-http://mercurial.berkwood.com/ - stránka s binární soubory hg
-http://www.selenic.com/mercurial/wiki/ - selenic home page

Úterý I 22, 2008

(EN) Sun acquires MySQL - starting blogging again

English flag The subject of this entry tells enough. I can only say that for me MySQL is "The world's most popular open source database" which is motto of http://www.mysql.com/. You can find more details about the acquisition at Jonathan's blog. Unfortunately Jonathan is not blogging in Czech so that readers of my Czech entry need to switch to EnglishSmile. MySQL logo

(CS) Opět začínám blogovat - "Sun koupil MySQL"

Czech flag Titulek tohoto článku je dostačující. Na mně je jen abych řekl, že MySQL je i pro mne "The world's most popular open source database" - což je heslo na http://www.mysql.com/. Více informací o akvizici je možné najít na Jonathan's blog. Jonathan bohužel nebloguje v Češtině, takže čtenáři této české verze musí přepnout do angličtinySmile. MySQL logo

Pátek VI 08, 2007

(EN) Plugin Manager's Settings tab redesigned

English flag In the NetBeans Plugin Manager there is redesigned Settings tab. You can see this change in new daily builds of NetBeans IDE. I like the terminology that is used there for distinguishing between Plugins and NetBeans Modules (NBM). The term Plugin is used now for what I called a category in my last blog entries. The second one corresponds to a single .nbm file. Unfortunately this wording is probably not final yet.
There is one feature that is disabled by now - Install into shared directories. It used to be called Global option in the Update Center Wizard contained in former releases. This feature is not implemented yet so that the checkbox stays gray now.
The look of all tabs is consistent now in Plugin Manager. Besides changes in Settings tab there are some small improvements especially in description panels which have now different background for plugin/.nbm name and the Install tab contains buttons Activate/Deactivate by this name on the right.

Plugin Manager's Settings tab
The Settings tab look.

(CS) Redesign Settings tabu v Plugin Manageru

Czech flag V NetBeans Plugin Manageru proběhl redesign Settings tabu. Tato změnu můžete vidět v posledních denních buildech NetBeans IDE. Osobně se mi líbí terminologie použitá pro rozlišení Pluginu od NetBeans Modulu (NBM). Termín Plugin je nyní použitý pro to, co jsem v minulých příspěvcích označoval jako kategorie. Druhý význam odpovídá souboru .nbm. Bohužel to zřejmě ještě není finální názvosloví.
Na Settings tabu je jedna vlastnost, která ještě není povolená - Install into shared directories. Odpovídá to Global instalaci, která bývala v Update Center Wizardu. Tato vlastnost, ještě není naimplementovaná, proto je checkbox zatím šedivý.
Vzhled všech tabů je nyní v Plugin Manageru konzistentní. Vedle změn v Settings tabu došlo k drobným úpravám zvláště v panelu pro popis pluginu. V něm je teď odlišná barva pozadí pro jméno pluginu/.nbm a v Install tabu je vedle něj umístěný button Activate/Deactivate.

Settings tab Plugin Manageru
Vzhled Settings tabu.

Středa V 30, 2007

(EN) Plugin Manager notices

English flag There are some terms and use-cases of NetBeans Plugin Manager that are not clear for some users. I will try to summarize the most important of them:

1.First of all there are 2 different actions "install" and "activate" in Plugin Manager.
The difference between them is following:
Installed plugin can be activated or deactivated. Deactivated plugin is not loaded by the module system so that it doesn't waste resources until it is activated. It resides in proper directory so that it can be activated (loaded by module system) quickly. During the installation of ordinary plugin it is automatically activated (special plugin types - Eager, Fixed and Autoload behave differently). Such details should not be important for users.

2.How can be plugin uninstalled?
There are 2 views of plugins in Plugin Manager. The default "category view" and simple "plugins view". The first one is better for most of users because plugins are grouped to the categories and operations are invoked at these categories. It is more synoptical because users work with the short list. The second "plugins view" may be valuable for advanced users that need to install/uninstall/activate/deactivate only single plugin. This is not so common so that the recommended is the "category view". The view can be switched in Plugin Manager's Settings tab through the "Show plugin details" checkbox.
In the NetBeans Plugin Manager there is the "Installed" tab that contains list of installed plugins/categories. Plugins/categories can be uninstalled by selecting the checkbox by the plugin/category followed by pushing Uninstall button.
To deactivate category/plugin there are popup menu items in Installed tab starting with the word Deactivate. Similar way is available for Activate action. I have to mention that the part of activation and deactivation is going to be redesigned.

3.How can I see list of plugin dependencies, classpath?
The installation of dependencies should be transparent for users. Users usually don't care about dependencies, classpath... they just need to install some feature. This is why the "category view" is default in the NetBeans Plugin Manager.

4.Show it in Updates vs. New Plugins tab
Plugin Manager has one not very intuitive behavior. Let's assume we have e.g. editor plugins "X" and "Y" grouped in category with name "Editing". Imagine that the user installs this group. Then let's assume that new plugin "Z" is added to update center and it is categorized to "Editing" too. From the group point of view the category is partially installed so that it appears in "Updates" tab. But when the plugin view is active then "Z" plugin appears in "New Plugins" tab (in this case it is just a single plugin no matter what category it belongs to). I do agree that this behavior is not very comprehensive at the first sight.

5.How to Select All/Deselect All
In Plugin Manager you can invoke popup menu on lists of categories/plugins. There are contextual items in this popup like Select All/Deselect All.

6.Merge Downloaded to New Plugins
In one comment of my blog there appeared idea that "Downloaded" can be merged to "New Plugins", in addition to provide a "add local module" button. I don't agree with this, because it is more synoptical to have these in separate tabs (at least for me). Maybe this is a topic for discussion with others.

At the end I would like to say that the Plugin Manager is not completely finished yet. There is big progress on fixing issues and some improvement are still in process. For example Active column wil be removed from Installed tab or contextual popup menu items will change. I hope all changes will help to usability of the Plugin Manager.

(CS) Poznámky k Plugin Manageru

Czech flag Podle prvních ohlasů nejsou některým uživatelům zřejmé některé termíny a use-cases z oblasti NetBeans Plugin Manageru. Pokusím se proto shrnout ty nejdůležitější:

1.Dvě odlišné akce "install" a "activate" v Plugin Manageru.
Rozdíl mezi nimi je následující:
Nainstalovaný plugin může být ve stavu activated nebo deactivated. Deactivated plugin není natažený modulovým systémem NetBeans, takže nezabírá zbytečně zdroje až do doby, kdy je aktivován. Je umístěný v příslušném adresáři, takže může být velice rychle aktivován (natažen modulovým systémem). Při instalaci se běžné moduly rovnou aktivují (speciální typy pluginů plugin types - Eager, Fixed a Autoload se chovají odlišně). Detaily by neměly být pro uživatele Plugin Manageru podstatné.

2.Ja se dá plugin nainstalovat?
V Plugin Manageru je možné používat 2 odlišná view pro pluginy. Prvním a defaultním je "category view" a druhým je "plugins view". "Plugin view" by mělo být lepší pro většinu uživatelů, protože pluginy jsou grupované do kategorií a operace jsou prováděny nad těmito kategoriemi. Je to mnohem přehlednější, protože uživatel pracuje s kratším seznamem kategorií (seznam pluginů je obsáhlejší a proto méně přehledný). Naproti tomu "plugins view" by mohlo mít smysl pro zkušené uživatele, kteří potřebují instalovat/odinstalovat/aktivovat a deaktivovat jednotlivé pluginy. Takový postup není tak běžný, proto je doporučované pracovat v "category view". View se dá přepínat v Settings tabu Plugin Manageru pomocí checkboxu "Show plugin details".
V NetBeans Plugin Manageru je "Installed" tab obsahující nainstalované pluginy/kategorie. Plugins/categories mohou být odinstalovány pomocí chekboxu vedle pluginu/kategorie a následným stisknutím tlačítka Uninstall.
Pro deaktivaci kategorie/pluginu je možné použít položky v popup menu začínající slovem Deactivate. Analogicky jsou zde položky pro aktivaci. Zde je nutné zmínit, že pro aktivaci/deaktivaci se chystá redesign.

3.Jak se dají zjistit modulové závislosti a classpath pluginu
Instalace závislých modulů by měla probíhat transparentně pro uživatele. Uživatelé se zpravidla nezabývají tím, jaké jsou závislosti, classpath... pouze chtějí nainstalovat určitou funkcionalitu. To je důvod, proč je "category view" defaultní v NetBeans Plugin Manageru.

4.Zobrazení v Updates vs. New Plugins tabu
Plugin Manager obsahuje jedno ne zrovna intuitivní chování. Předpokládejme například, že máme pluginy do editoru "X" a "Y" a jsou zařzeny do kategorie se jménem "Editing". Představme si, že uživatel nainstaluje tuto kategorii. Následně předpokládejme, že je na update center přidán plugin "Z" zařazený rovněž do kategorie "Editing". Z pohledu grupování modulů se jeví kategorie "Editing" jako částečně nainstalovaná a proto se zobrazí v "Updates" tabu. Pokud ovšem pohlížíme na "Z" z pohledu "Plugin view", pak se objeví v "New Plugins" tabu (v tomto případě jde o jeden plugin bez ohledu na to, do jaké kategorie je zařazen). Uznávám, že toto chování není na první pohled příliš pochopitelné.

5.Jak udělat Select All/Deselect All
V Plugin Manageru lze na seznamu kategorií/pluginů vyvolat popup menu. V něm jsou kontextově zobrazeny položky jako jsou Select All/Deselect All.

6.Sloučit Downloaded do New Plugins
V jednom z komentářů u mého blogu se nachází myšlenka, že "Downloaded" tab by mohl být sloučený s "New Plugins". Pak by měl být k dispozici "add local module" button. S touto ideou nejsem ztotožněný. Řešení se mi totiž nezdá dostatečně přehledné, přehlednější je podle mne současné řešení se dvěma taby. Možná je to téma na diskusi pro ostatní.

Na konec bych chtěl říci, že Plugin Manager ještě není zcela ukončen. Je docela velký progres na fixování chyb a procesují se některá vylepšení. Například sloupec Active bude vyřazen z Install tabu, nebo taky dojde ke změně položek v kontextovém menu. Doufám, že všechny změny pomohou vylepšit usability Plugin Manageru.

Pondělí V 28, 2007

Usability improvement/Vylepšení usability

English flag There are several ways how people access pages of weblogs. Beyond the RSS feeds people can meet weblogs by google or other search engine. This can cause small troubles to people that found my blog entries from NetBeans and NetBeansCZ categories. These categories contain entries that are single-language with the link to the second language entry. Unfortunately such link had the description in the same language as the entry. So that the English speaking person must have red the description in czech. That's my big fault and I have already fixed it in my blog templates. So the links in new entries will simply look like the following:
Languages fix

If you have some other troubles with the usability in my blog, please don't hesitate and speak up (write me an e-mail or just add it as a blog comment) and I will try to fix it.

Czech flag Existuje několik cest, jak lidé navštěvují blogy. Vedle RSS feedů to mohou být například vyhledávače jako je google. To může způsobit potíže těm, kdo si najde příspěvek mého blogu zařazený do kategorií NetBeans and NetBeansCZ. Tyto kategorie totiž obsahují příspěvky, které jsou jednojazyčné a mají v sobě vždy link na příspěvek v opačném jazyce. Bohužel takové linky obsahovaly vždy jen popis v jazyce stejném jako je příspěvek. Takže anglicky mluvící si mohli přečíst popisek v češtině. To je moje velká chyba, kterou jsem už opravil ve svých template souborech. Linkly v nových příspěvcích proto budou vypadat následovně:
Languages fix

Pokud víte o nějaké další usability chybě, tak prosím neváhejte a dejte mi o ní vědět (napište mi e-mail nebo jednoduše přidejte komentář do blogu) a já se pokusím to vyřešit.

Pátek V 25, 2007

(EN) Improved NetBeans PluginManager

English flag After the integration of PluginManager to the NetBeans cvs repository there appeared voices about the usability of this feature. Many users were not satisfied with the user interface so they have spoken up about it. The response to that dissatisfaction is improved user interface that you can see in new trunk builds. Complicated renderers were replaced by simplified ones so that the work with the plugin manager is easier now. Important is the change in panel division (area is divided vertically instead of original horizontal division). As for me the most important is that it is possible to install group of plugins at once (it is not necessary to select them apart). It is wort to say that there is added context popup menu with actions like Activate, Deactivate, Select All, Deselect All... For those who prefer plugin-based instead of category-based view there is the magic checkbox "Show plugins details" in Settings tab.

Plugin Manager

(CS) Vylepšený NetBeans PluginManager

Czech flag Po integraci PluginManageru do NetBeans cvs repozitoře se rozpoutaly diskuse na téma usability tohoto nástroje. Spousta uživatelů byla doslova nespokojena s uživatelským rozhraním a dala to potřičně najevo. Odezvou na nespokojenost je nové vylepšené rozhraní, které je možné čerstvě vidět v trunk buildech. Pro snadnější práci s plugin managerem byly odstraněny komplikované renderery z tabulek obsahujících seznam pluginů. Zásadní je taky rozdělení plochy okna vertikálně namísto původního horizontálního dělení. Podle mne nejdůležitější je umožnění instalace skupiny pluginů najednou (bez nutnosti selekce každého pluginu zvlášť). Za zmínku stojí taky například přidání kontextového pop-up menu s akcemi jako jsou Activate, Deactivate, Select All, Deselect All... Pro ty, kteří preferují zobrazování pluginů místo kategorií je v Settings tabu magický checkbox "Show plugins details".

Plugin Manager

Čtvrtek V 24, 2007

(EN) NetBeans 5.5.1 is out

English flag


NetBeans 5.5.1 is live today and you can download it for free from http://www.netbeans.org. I will not describe what this version offers. Here is just couple of direct links where you can find the most important information about the release:

(CS) NetBeans 5.5.1 je venku

Czech flag


Verze NetBeans 5.5.1 je od dnešního dne na světě a je možné si ji zdarma stáhnout z http://www.netbeans.org. Nebudu zbytečně popisovat, co je možné v této verzi najít. Tady je několik přímých odkazů, na kterých lze najít nejdůležitější informace o releasu:

Středa V 23, 2007

Pochod Praha-Prcice

English flag On this Saturday I involved in "Pochod Praha Prcice". It is the traditional tramp from Prague to Prcice given since 1966. I have chosen middle distance tramp from Bensov u Prahy that has 44km (only 769 from estimated 20000 people went more kilometers than me this year- but on the other hand some went 70km). Those 44km were my maximum and I cannot imagine I would go one more kilometer.
Primarily this tramp was relax and fun with many kiosks with beer and sausages. And in the finish all registered participants got the traditional plastic shoe.
shoe


Czech flag Tuto sobotu jsem se zúčastnil akce "Pochod Praha Prcice". Je to tradiční pochod z Prahy do Prčice pořádaný od roku 1966. Pochodoval jsem středně dlouhou trať z Benšova u Prahy, která má 44km (pouze 769 z odhadovaných 20000 ůčastníků ušlo letos více kilometrů než já - na druhou stranu však někteří ušli úctyhodnych 70km). Mých 44km bylo maximum a nedovedu si představit, že bych měl jít o kilometr více.
Celý pochod byl hlavně relax a legrace se spuostou stánků s občerstvením (pivo a klobásky). A navíc v cíli každý z registrovaných účastníků obdržel tradiční plastovou botu.
shoe


Úterý V 22, 2007

(EN) JavaOne notices

English flag JavaOne conference that was in May 8th-11th in San Francisco was something rare for me. I was there and it meant many new experiences for me:
 • I flew by an airplane for the first time in my life
 • I left Europe for the first time in my life
 • I have seen such a big show as JavaOne for the first time in my life
Right away the first day in San Francisco it was very visible that the JavaOne Conference is going to be there in the city. I saw the JavaOne captions everywhere - on cabs, pillars, boards at pavements ...
Java One is everywhere

I visited many valuable sessions at the conference. Based on them I have my view of the Java technologies trends. As for me people heard most often about JavaFX, Ruby/JRuby or BlueRay. I have felt very big press on Mobile world and I have heard often the word Community. And finally the word that JavaOne cannot exist without is NetBeans. Hopefully I have chosen correctly only the importantsmile.

During the conference time in the Moscone Center surrounding it was obvious that the JavaOne conference is going to be there..
Java One is in Moscone

Besides the conference I had a time for San Francisco sightseeing including Golden Gate Bridge.
The Golden Gate Bridge

The general impression from the stay was better than I expected and I am really glad that I had the opportunity to be there. The only bad thing on the stay was the call from my wife. She informed me that someone has spoiled our basement - her bike that we bought a year ago is occupied by someone else nowgloom

(CS) Postřehy z JavaOne

Czech flag Konference JavaOne, která se konala 8.-11.5.2007 v San Franciscu, pro mne znamenala něco zcela mimořádného. Zůčastnil jsem se jí totiž, což pro mne představovalo spoustu nových zkušeností:
 • poprvé v životě jsem letěl letadlem
 • poprvé v životě jsem zavítal mimo Evropský kontinent
 • poprvé v životě jsem viděl tak velkou show jakou je JavaOne
Hned první den v San Franciscu si nešlo nevšimnout, že ve městě bude JavaOne. Upoutávky byly opravdu všude - na taxících, pouličních sloupech, tabulích na chodnících...
Java One is everywhere

Na konferenci jsem navštívil množství hodnotných přednášek či prezentací. Na jejich základě jsem si udělal obrázek o tom, jaký je trend v oblasti Java technologií. Podle mne bylo nejvíce slyšet o JavaFX, Ruby/JRuby nebo třeba BlueRay. Hodně velký důraz byl kladený na svět Mobile a slovo Community jsem slyšel taky hodně často. A ješte je tady jedno slovo, bez kterého by se JavaOne konference neobešla - NetBeans. Snad jsem si z toho vybral to podstatnésmile.

V průběhu konference bylo v okolí Moscone Center zřetelně vidět, že právě tady je centrum dění...
Java One is in Moscone

Kromě konference jsem si prohlédnul San Francisco včetně Golden Gate Bridge.
The Golden Gate Bridge

Celkový můj dojem z pobytu byl nad moje očekávání a jsem neskutečně rád, že jsem dostal tuto příležitost. Jediné, co mi zkazilo během pobytu náladu, byl telefonát od mé ženy. Oznámila mi v něm, že nám vykradli sklep - na jejím kole, které jsme koupili před necelým rokem, už jezdí zřejmě někdo jinýgloom
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today